BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----------------
V/v: Vướng mắc về thuế nhà thầu đối với Dự án Nhà máy xi măng Hạ Long
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2011

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ninh
Trả lời công văn số 4463/CT-TTr2 ngày 23/08/2011 của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh về việc vướng mắc về thuế Nhà thầu đối với Dự án Nhà máy xi măng Hạ Long, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại điểm 1, Mục III, Phần A Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính quy định: “Nghĩa vụ thuế hướng dẫn tại Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam thuộc các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam”. Thông tư này không áp dụng đối với: “Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp hàng hóa tại cửa khẩu Việt Nam hoặc cửa khẩu nước ngoài cho tổ chức cá nhân Việt Nam theo Hợp đồng mua bán thương mại thuần túy”.
Tại điểm 6, Mục III, Phần A Thông tư số 169/1998/TT-BTC nêu trên quy định:
“Chuyển giao công nghệ bao gồm:
a) Chuyển giao các đối tượng sở hữu công nghiệp: Sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu hàng hóa đang trong thời hạn được pháp luật Việt Nam bảo hộ và được phép chuyển giao.
b) Chuyển giao các bí quyết về công nghệ, các giải pháp kỹ thuật, quy trình công nghệ, tài liệu thiết kế sơ bộ và thiết kế kỹ thuật, công thức, thông số kỹ thuật, bản vẽ, sơ đồ kỹ thuật, phần mềm máy tính (được chuyển giao theo Hợp đồng chuyển giao công nghệ), thông tin dữ liệu về công nghệ chuyển giao (sau đây gọi tắt là các thông tin kỹ thuật) có kèm hoặc không kèm theo máy móc thiết bị”.
Tại điểm 2, Phần C Thông tư số 169/1998/TT-BTC quy định:
“Thu nhập bản quyền là toàn bộ khoản thanh toán mà Nhà thầu nhận được ở bất kỳ dạng nào do việc chuyển giao công nghệ; chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp; sử dụng hoặc quyền sử dụng bản quyền tác giả của một tác phẩm văn học nghệ thuật hay khoa học kể cả phim điện ảnh hay các loại băng dùng trong phát thanh và truyền hình thông qua hợp đồng bằng văn bản theo quy định của Pháp luật”.

>> Xem thêm:  Mua đất nằm ở hai thửa khác nhau của cùng một chủ ? Xử lý sai lệch kích thước khi mua bán đất ?

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh căn cứ quy định và tình hình thực tế tại địa phương để xác định: nếu tài liệu thiết kế sơ bộ và tài liệu thiết kế kỹ thuật thuộc nội dung chuyển giao công nghệ thì có đủ căn cứ để khẳng định phần giá trị này thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (TCT);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, DNL (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Mua đất bằng giấy tay có được làm sổ hồng không ? Tư vấn thủ tục khi mua đất không phải thổ cư ?