BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3796/TCHQ-KTTT
V/v tạm thời chưa điều chỉnh thuế thuốc tân dược có chứa vitamin và “Thực phẩm bổ sung”

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng
- Cục Hải quan Thành phố Hà Nội

Hiện nay, những vấn đề vướng mắc đến việc phân loại mã số tính thuế nhập khẩu mặt hàng thuốc tân dược có chứa vitamin và mặt hàng “Thực phẩm bổ sung”. Tổng cục Hải quan có công văn trao đổi và xin ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Thuế.

Trong thời gian chưa có công văn hướng dẫn Tổng cục Hải quan đề nghị Cục hải quan Hải Phòng và Cục hải quan Hà Nội tạm thời chưa điều chỉnh thuế đối với mặt hàng thuốc tân dược có chưa vitamin (thành phần chính - hoạt chất chính không phải là vitamin) và mặt hàng “Thực phẩm Bổ sung”. Đồng thời, đề nghị các đơn vị yêu cầu các doanh nghiệp phải cam kết thực hiện nghiêm chỉnh việc nộp thuế (truy thu thuế - nếu có) khi có công văn hướng dẫn chính thức.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
Hỏa Ngọc Tâm