VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3796/VPCP-KTTH
V/v bảo lãnh thương vụ vay vốn mua máy bay Boeing 777-200E của Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Tài chính,
- Bộ Tư pháp,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 7600/TC-TCĐN ngày 23 tháng 7 năm 2003) về việc bảo lãnh thương vụ vay vốn mua máy bay Boeing 777-200E của Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt nội dung và cho phép Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ ký Thoả thuận Bảo lãnh với Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Mỹ.

2. Giao Bộ Tư pháp cấp ý kiến pháp lý về Người bảo lãnh.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦĐoàn Mạnh Giao