TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3797/CT-TTHT
V/v: Thuế suất thuế Giá trị gia tăng

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV Môi Trường Đô Thị
Địa chỉ : 42-44 Võ Thị Sáu, P.Tân Định, Quận 1.
Mã số thuế : 0300438813

Trả lời vănbản số 898/MTĐT-TC ngày 18/4/2011 của Công ty về thuế suất thuế Giá trị giatăng đối với dịch vụ vệ sinh môi trường (quét dọn, thu gom, vận chuyển, xử lýcác loại rác sinh hoạt, rác xây dựng, rác y tế ...), Cục thuế TP có ý kiến nhưsau:

- Căn cứThông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuếGiá trị gia tăng (GTGT) (có hiệu lực từ 1/1/2009) ;

- Căn cứ côngvăn số 3560/BTC-TCT ngày 24/3/2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế GTGT đốivới dịch vụ công cộng về vệ sinh thoát nước :

+ “Dịch vụcông cộng về vệ sinh, thoát nước đường phố và khu dân cư bao gồm các hoạt độngthu, dọn, xử lý rác và chất phế thải; thoát nước, xử lý nước thải cho tổ chức,cá nhân thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

+ Dịch vụ vệsinh, lau dọn văn phòng, lau dọn nhà cửa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT ”.

- Căncứ công văn số 1692/TCT-CS ngày 21/5/2010 của Tổng cục thuế về việc điều chỉnhhoá đơn : “ Trường hợp các đơn vị khi cung cấp các dịch vụ thu, dọn, xử lý rácvà chất phế thải; thoát nước, xử lý nước thải cho tổ chức cá nhân đã thực hiệnxuất hoá đơn GTGT cho khách hàng với mức thuế suất 10% thì được lập hoá đơnđiều chỉnh như sau:

Đơn vị cungcấp dịch vụ và khách hàng có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ lý do điều chỉnh,đồng thời đơn vị cung cấp dịch vụ lập hoá đơn điều chỉnh. Hoá đơn ghi rõ điềuchỉnh giảm số thuế GTGT cho dịch vụ tại hoá đơn số, ký hiệu...(do dịch vụ thu,dọn, xử lý rác và chất phế thải; thoát nước, xử lý nước thải thuộc đối tượngkhông chịu thuế GTGT). Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh hai bên kê khai điều chỉnhthuế đầu ra, đầu vào ”

- Căn cứ côngvăn số 2286/TCT- CS ngày 29/6/2010 của Tổng Cục thuế về thuế GTGT đối với dịchvụ vệ sinh công cộng thì các dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT baogồm :

“+ Thu gom,vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, chất thải nguyhại, chất thải xây dựng, chất thải y tế;

+ Bơm hút,vận chuyển và xử lý phân bùn, bễ phốt;

+ Thông tắccông trình vệ sinh, hệ thống thoát nước thải:

+ Quét dọnnhà vệ sinh công cộng:

+ Duy trì vệsinh tại các nhà vệ sinh lưu động (nhà vệ sinh lắp trên xe ô tô):

+ Đặt dụng cụthu chứa rác thải phục vụ vệ sinh môi trường:

+ Thu gom,vận chuyển xử lý chất thải khác (gia súc, gia cầm dịch bệnh, hàng hóa kém phẩmchất).”

Căn cứ cáchướng dẫn nêu trên, các dịch vụ vệ sinh môi trường, vệ sinh công cộng được nêucụ thể tại Công văn số 3560/BTC-TCT và công văn số 2286/TCT- CS thuộc đối tượngkhông chịu thuế GTGT. Trường hợp Công ty thực hiện dịch vụ vệ sinh môi trường,vệ sinh công cộng cho tổ chức, cá nhân ... thuộc đối tượng không chịu thuế GTGTnhưng đã lập hoá đơn GTGT tính thuế GTGT với thuế suất 10% thì được lập hoá đơnđiều chỉnh theo hướng dẫn tại Công văn số 1692/TCT-CS nhưng phải trước khi cơquan thuế công bố quyết định thanh tra, kiểm tra tại Công ty.

Khoản thuếGTGT đầu vào của hàng hóa dịch vụ phục vụ cho hoạt động kinh doanh hàng hoádịch vụ không chịu thuế GTGT, Công ty không được kê khai khấu trừ (hoàn thuế)mà tính vào chi phí theo quy định.

Cục thuế TPthông báo Công ty biết để thực hịên theo đúng quy định tại các văn bản quy phạmpháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT 3
- P. PC
- Lưu: HC, TTHT.
-690 – 59284/2011 htrieu

TUQ.CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga