VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3797/VPCP-KTN
V/v điều chỉnh các mỏ đá vôi làm nguyên liệu xi măng ở Hải Phòng, Lào Cai, Quảng Trị

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2011

Kính gửi:

- Các Bộ: Xây dựng, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Lào Cai, Quảng Trị, Hải Phòng.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phốHải Phòng (công văn số 253/UBND-KS ngày 13 tháng 01 năm 2011), Ủy ban nhân dântỉnh Lào Cai (công văn số 128/TTr-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2010), Ủy ban nhândân tỉnh Quảng Trị (công văn số 392/TTr-UBND ngày 01 tháng 03 năm 2011), ý kiếnBộ Xây dựng (các công văn: số 223/BXD-VLXD ngày 18 tháng 02 năm 2011, số 238/BXD-VLXD ngày 23 tháng 02 năm 2011 và số 819/BXD-VLXD ngày 30 tháng 5 năm2011), Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 1814/BTNMT-ĐCKS ngày 25 tháng 5năm 2011) về việc điều chỉnh và bổ sung mỏ nguyên liệu trong quy hoạch khoángsản làm xi măng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Bổ sung mỏ đá vôi Phong Niên (36,96 ha),mỏ đất sét Phong Niên (16,8 ha), huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai vào quy hoạchthăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020.

2. Điều chỉnh mỏ đá vôi khu B núi Trại Sơn,xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng và mỏ đá vôi khối A - TânLâm, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị ra ngoài quy hoạch dự trữ làmnguyên liệu sản xuất xi măng.

3. Bộ Xây dựng phối hợp với Ủy ban nhân dâncác địa phương và các cơ quan liên quan xác định tọa độ cụ thể của các mỏ, bảođảm quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn đá vôi cho sản xuất xi măng và làm vậtliệu xây dựng.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ:Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố Hải Phòng, Lào Cai, Quảng Trị và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH;
- Lưu: VT, KTN (3), 17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Văn Trọng Lý