TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3799/CT-TTHT
V/v: Hoá đơn, chứng từ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 5 năm 2011

Kính gửi:

Chi nhánh Công ty TNHH OSG VN tại TPHCM
Địa chỉ: 18 Nam Quốc Cang, Q.1, TPHCM
Mã số thuế: 0102981520-001

Trả lời vănthư số 04/2011-CV ngày 21/04/2011 của chi nhánh Công ty về đặt in hóa đơn sửdụng từ ngày 01/01/2011, Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản1.d Điều 4, khoản 2 Điều 8 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của BộTài Chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ:

“Số thứtự hoá đơn

Số thứ tự củahoá đơn là số thứ tự theo dãy số tự nhiên trong ký hiệu hoá đơn, gồm 7 chữ sốtrong một ký hiệu hóa đơn.”

“Trườnghợp tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh đặt in hóa đơn cho các đơn vị trực thuộcthì tên tổ chức kinh doanh phải được in sẵn phía trên bên trái của tờ hóa đơn.Các đơn vị trực thuộc đóng dấu hoặc ghi tên, mã số thuế, địa chỉ vào tiêu thức“tên, mã số thuế, địa chỉ người bán hàng” để sử dụng.”

Căn cứ quyđịnh nêu trên, trường hợp chi nhánh Công ty là đơn vị hạch toán độc lập tự đặtin hóa đơn để sử dụng thì trên hóa đơn không phải nhất thiết có chỉ tiêu “tên,mã số thuế, địa chỉ” của Công ty chính.

Đối với mẫuhóa đơn giá trị gia tăng Công ty đính kèm cần lưu ý: Chỉ tiêu số hóa đơn baogồm 7 chữ số, ghi bằng dãy số tự nhiên liên tiếp trong cùng một ký hiệu hóa đơnbắt đầu từ số 0000001. Riêng hóa đơn mẫu có ký hiệu 0000000.

Cục Thuế TPthông báo chi nhánh Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bảnquy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KTT2
- P.PC
- Lưu (TTHT, HC).
710-60469/11-TPVu

TUQ.CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga