BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 37TCT/NV6
V/v điều chỉnh hoá đơn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 03 tháng 1 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 20270 CT/HTr ngày 01/11/2002 của Cục thuế Hà Nội về việc điều chỉnh hoá đơn do tính toán nhầm ghi sai giá, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo qui định tại Điểm 5.9, Mục IV, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng; trường hợp Công ty TNHH Thiên Ngân xuất hoá đơn cho khách hàng do tính toán nhầm nên số tiền ghi trên hoá đơn đã phát hành lớn hơn số tiền thực tế phải thanh toán, thì bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ lý do giảm giá, số tiền giảm giá, bên bán lập hoá đơn mới để điều chỉnh, hoá đơn mới ghi rõ điều chỉnh giá cho hàng hoá, dịch vụ tại hoá đơn số, ký hiệu, ngày, tháng... Hoá đơn viết nhầm phải thu hồi đủ các liên đính vào quyển hoá đơn và làm thủ tục xin huỷ theo qui định

Căn cứ hoá đơn điều chỉnh giá, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh số thuế đầu vào, đầu ra, đồng thời phải xử phạt vi phạm hành chính đối với bên bán

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương