BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số 38 /BXD-KTTC
V/v: áp dụng định mức khảo sát xây dựng.

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2008

Kínhgửi: Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 752/SXD-QLKTngày 3/12/2007 của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái về việc áp dụng định mức khảo sátxây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Định mức dự toán Khảo sát xây dựngban hành kèm theo Quyết định số 28/2005/QĐ-BXD ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng BộXây dựng không qui định định mức cho các công trình chuyên ngành; Khi lậpdự toán khảo sát xây dựng các công trình giao thông hoặc các công trình chuyênngành khác thực hiện công việc khảo sát nào thì áp dụng định mức tương ứng vớicông việc khảo sát đó. Ví dụ khi đo trắc dọc, trắc ngang để khảo sát đường ô tôthì áp dụng định mức công tác đo vẽ mặt cắt địa hình...

Trường hợp khi khảo sát xây dựngđối với các công trình xây dựng thực hiện trước thời điểm Nghị định số 99/2007/NĐ-CPngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có hiệulực thi hành, nếu có công tác khảo sát xây dựng nào chưa được qui định trongtập Định mức dự toán Khảo sát xây dựng thì Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái căn cứ nộidung công việc khảo sát để hướng dẫn chủ đầu tư lập dự toán xác định chi phíhoặc xây dựng định mức cho các công tác này theo qui định tại Thông tư số 04/2005/TT-BXDngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng.

Thực hiện Nghị định số 99/2007/NĐ-CPngày 13/6/2007 của Chính phủ, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 05/2007/TT-BXDngày 25/7/2007 Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;Theo đó, định mức xây dựng do Bộ Xây dựng công bố là cơ sở để chủ đầu tư và cáctổ chức có liên quan quyết định việc áp dụng, vận dụng để lập và quản lý chiphí đầu tư xây dựng công trình cho phù hợp với điều kiện cụ thể tại công trình.

Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái căn cứ hướngdẫn trên để tổ chức thực hiện./.


Nơi nhận
- Như trên;
- Lưu VP, KTTC, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng