BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 38/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn áp dụng các văn bản qui phạm pháp luật về xây dựng.

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điệnlực Hà Nội

Trả lời văn bản số 02/HAPEC ngày 14/01/2009 của Công ty Cổphần Tư vấn xây dựng điện lực Hà Nội đề nghị hướng dẫn áp dụng các văn bản quiphạm pháp luật, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về việc giám sát chất lượng thi công công trình: Theo quiđịnh của pháp luật, đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước thì nhà thầu thiếtkế xây dựng công trình không được thực hiện công việc tư vấn giám sát chấtlượng thi công xây dựng của công trình mà mình đã thiết kế;

2. Về chi phí thiết kế công trình tuyến cáp ngầm và trạmbiến áp 22KV; tuyến cáp ngầm và hệ thống công tơ 0,4KV: Thực hiện theo hướngdẫn tại văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng. Theo đó, Chi phíthiết kế công trình công nghiệp đã được hướng dẫn cụ thể tại mục 3.3.6; Chi phíthiết kế tuyến cáp ngầm thực hiện theo bảng CN1 tương ứng với cấp điện áp.

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện lực Hà Nội căn cứ ýkiến trên để tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
-Lưu: VP, Vụ KTXD. T06.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh