BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án.

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2012

Kínhgửi: Trường trung cấp nghề Vĩnh Long

Bộ Xây dựng đã nhận được công vănsố 45/TCNVL ngày 06/02/2012 của Trường trung cấp nghề Vĩnh Long đề nghị hướngdẫn xác định chi phí quản lý dự án. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiếnnhư sau:

Cách xác định chi phí quản lý dự ánnhư nội dung công văn số 45/TCNVL là không đúng vì theo khoản 3.1.5 mục 3 Quyếtđịnh số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bốĐịnh mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình thì chi phíthuê tư vấn quản lý dự án được xác định bằng cách lập dự toán trên cơ sở nộidung, khối lượng công việc do chủ đầu tư thuê và các chế độ chính sách theo quyđịnh của nhà nước.

Chi phí thuê tư vấn quản lý dự ánkhông được vượt chi phí quản lý dự án tính theo định mức tỷ lệ % chi phí xâydựng và chi phí thiết bị trước thuế trong tổng mức đầu tư công trình được duyệtvì chi phí quản lý dự án theo quy định của Nhà nước là nguồn kinh phí cần thiếtcho chủ đầu tư để tổ chức quản lý việc thực hiện các công việc quản lý dự án từgiai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi hoàn thành, nghiệm thu bàngiao, đưa công trình vào khai thác sử dụng.

Trường trung cấp nghề Vĩnh Long căncứ vào hướng dẫn trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ KTXD (G).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh