BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/BXD-QLN
V/v thực hiện quy định của pháp luật trong quản lý sử dụng nhà chung cư

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2015

Kính gửi:

Sở Xây dựng các tỉnh/thành phố : TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng, Bình Dương, Khánh Hòa

Căn cứ quy định tại Điều 71, Điều 72 Luật Nhà ở2005 quy định về việc tổ chức quản lý việc sử dụng nhà chung cư thông qua môhình Ban quản trị; Căn cứ quy định tại Điều 50 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày23/6/2010 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở trong đó quy định nhàchung cư phải có Ban quản trị; Thực hiện Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cưban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 29/5/2008 của Bộ trưởng BộXây dựng; Để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện quy địnhcủa pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà chung cư, Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xâydựng các tỉnh/thành phố báo cáo một số nội dung như sau:

1. Số lượng nhà chung cư thương mại trên địa bànthuộc diện phải thành lập Ban quản trị theo quy định của Luật Nhà ở 2005, Nghịđịnh số 71/2010/NĐ-CP .

2. Số lượng Ban quản trị đã được thành lập.

3. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trìnhthành lập và hoạt động của Ban quản trị.

Báo cáo đề nghị gửi về Bộ Xây dựng (Cục Quản lýnhà và thị trường bất động sản) trước ngày 15/6/2015 để tổng hợp, báo cáo Thủtướng Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- TT Phạm Hồng Hà (để b/c);
- Lưu: VT; QLN (2b)

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà