BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 38/BXD-VLXD
V/v: Xuất khẩu vôi cục của Công ty TNHH Lê Phạm.

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2008

Kínhgửi: Công ty TNHH Lê Phạm

Bộ Xây dựng nhận được công vănsố 76/2008/TT-BXD ngày 10/4/2008 của Công ty TNHH Lê Phạm về việc xuất khẩu vôicục được nung từ đá vôi. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Sản phẩm vôi cục xin xuất khẩucó nguồn gốc khai thác từ mỏ đá vôi của Công ty Cổ phần đá vôi Hà Nam, đã đượcUỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam cấp phép khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựngthông thường tại mỏ núi Bùi, xã Châu Sơn, thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam theo Giấyphép ngày 19/3/2003. Hoạt động khai thác đá vôi theo giấy phép đã được đăng kýNhà nước tại Sở Công nghiệp tỉnh Hà Nam số 194/ĐK-KT ngày 21/3/2003.

Công ty có Hợp đồng xuất khẩu số 22/2008/LP-YH ngày 10/3/2008 với khối lượng khoảng 50.000 tấn, kích thước sảnphẩm vôi cục từ 10-70 mm.

Theo quy định hiện hành về việcxuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản phẩm vôi cục nêu trên đã đượcnung chín và gia công, chế biến đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện xuất khẩukhoáng sản theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xâydựng về việc xuất khẩu sản phẩm vôi cục của Công ty TNHH Lê Phạm.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, VLXD,7;

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Nguyễn Quang Cung