TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/GSQL-TH
V/v xin bổ sung C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2014

Kínhgửi: Cục Hải quan Thanh Hóa

Cục Giám sát quản lý nhận được côngvăn không số ngày 27/12/2013 của Công ty TNHH Dây Lưới Thép Quang Toàn Nam Địnhvề việc xin bổ sung C/O mẫu E13203002060021 cấp ngày 11/1/2013 thuộc tờ khai số 27/NKD01 ngày 15/1/2013 tại Chi cục Hải quan Nam Định thuộc Cục Hải quan ThanhHóa, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Để có đủ cơ sở trả lời và giảiquyết vướng mắc của doanh nghiệp, đề nghị đơn vị báo cáo vụ việc và gửi hồ sơliên quan về trường hợp trên đến Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hải quan trướcngày 10/1/2014.

Cục Giám sát quản lý về Hải quanthông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Dây Lưới Thép Quang Toàn Nam Định (để biết)
(Đ/c: Đường N5, Khu Công Nghiệp Hòa Xá, Tỉnh Nam Định)
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha