TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 38/GSQL-TH
V/v xác minh chữ ký trên C/O mẫu E, D

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan TP. Hồ Chí Minh

Trảlời công văn số 069/HQHCM-GSQL ngày 09/1/2013 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minhvề việc xác minh tính hợp lệ chữ ký trên C/O mẫu E số tham chiếuE12470ZC32877653 cấp ngày 17/12/2012 và C/O mẫu D số tham chiếu 0004845/SER /2012 ngày cấp 17/12/2012, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ýkiến như sau:

1.Đối với C/O mẫu E số tham chiếu E12470ZC32877653 cấp ngày 17/12/2012.

Quakiểm tra và đối chiếu với mẫu chữ ký lưu tại Tổng cục Hải quan, chữ ký trên C/Omẫu E dẫn trên không có trong danh sách bộ mẫu dấu và chữ ký gốc của cơ quan vàngười có thẩm quyền cấp C/O mẫu E của Trung Quốc đã được Tổng cục Hải quanthông báo tại công văn số 2963/TCHQ-GSQL ngày 14/6/2012. Đề nghị đơn vị thựchiện thủ tục từ chối C/O mẫu E nêu trên theo quy định. Tổng cục Hải quan sẽthông báo cho cơ quan cấp C/O Trung Quốc về trường hợp này.

2.Đối với C/O mẫu D số tham chiếu 0004845/SER /2012 ngày cấp 17/12/2012.

Chữký của Ông (Bà) SuGanda tại phòng cấp SeRangcó số tham chiếuE12470ZC32877653 cấp ngày 17/12/2012 đã được Tổng cục Hải quan thông báo tạicông văn số 248/TCHQ-GSQL ngày 14/01/2013. Vì vậy, đề nghị Cục Hải quan TP. HồChí Minh kiểm tra và đối chiếu chữ ký dẫn trên theo quy định.

CụcGiám sát quản lý về Hải quan thông báo để đơn vị biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn