UBND TỈNH BẮC KẠN
SỞ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 38/SCT-QLTM
V/v: Thực hiện TT 10/2008/TT-BCT và TT 14/2008/TT-BCT của Bộ Công Thương

Bắc Kạn, ngày 14 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Phòng Công Thương các Huyện
- Phòng Kinh tế thị xã Bắc Kạn

Ngày25/7/2008, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 10/2008/TT-BCT hướng dẫn thựchiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 củaChính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Ngày25/11/2008, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 14/2008/TT-BCT hướng dẫn một sốquy định tại Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủvề sản xuất và kinh doanh thuốc lá;

Đểthống nhất việc cấp giấy phép kinh doanh rượu, thuốc lá trên địa bàn toàn tỉnh,Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn hướng dẫn thêm một số nội dung liên quan đến việcthực hiện cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn, bán lẻ, Giấy chứng nhận đủ điềukiện kinh doanh, Giấy phép sản xuất, kinh doanh rượu, thuốc lá trên địa bàntỉnh Bắc Kạn như sau:

I.SẢN XUẤT, KINH DOANH RƯỢU

1.Thẩm quyền của Sở Công Thương

-Cấp Giấy phép sản xuất rượu đối với những nhà đầu tư sản xuất rượu có quy môdưới 03 triệu lít/năm tại địa phương. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phépsản xuất rượu được quy định tại điểm 2, 3 mục B, phần II của Thông tư số10/2008/TT-BCT .

-Cấp Giấy phép bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) đối với Thương nhân kinh doanhrượu trên địa bàn tỉnh.

2.Thẩm quyền của Phòng Công Thương và Phòng kinh tế các Huyện, Thị.

- Kểtừ ngày 01 tháng 01 năm 2010, cá nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinhdoanh phải có giấy phép sản xuất rượu thủ công. Phòng Công Thương hoặcPhòng kinh tế địa phương là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu thủcông. Điều kiện, trình tự, thủ tục hồ sơ đề nghị cấp phép được quy định tạiđiểm 3, 4 mục C phần II của Thông tư số 10/2008/TT-BCT.

-Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu đối với Thương nhânkinh doanh trên địa bàn Huyện, Thị. Hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh rượuđược quy định tại điểm 2; trình tự cấp Giấy phép kinh doanh rượu theo quy địnhtại điểm 3, Giấy phép kinh doanh rượu theo quy định tại điểm 4 mục C phần IIIThông tư số 10/2008/TT-BCT .

3.Thời hạn cấp Giấy phép sản xuất rượu,Giấy phép kinh doanh rượu là 05 năm; trước thời điểm hết hiệu lực của giấy phép30 ngày, nếu có nhu cầu tiếp tục sản xuất, kinh doanh thì thương nhân phải cóvăn bản đề nghị cấp lại Giấy phép gửi về nơi đã cấp giấy phép cho thương nhân.

4.Các Thương nhân tham gia kinh doanhrượu thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Thông tư 10/2008/TT-BCT .

5.Quy định chuyển tiếp:

Tổchức, cá nhân đang sản xuất, kinh doanh rượu đủ các điều kiện hướng dẫn tạiThông tư 10/2008/TT-BCT (Kể cả giấy phép còn thời hạn và giấy phép đã hết hạn)nếu có nhu cầu tiếp tục kinh doanh đều phải nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép mớitrước ngày 31 tháng 3 năm 2009. Trong thời gian chờ cấp Giấy phép, tổ chức, cánhân vẫn tiếp tục hoạt động cho đến khi cơ quan cấp phép cấp Giấy phép hoặc cóvăn bản từ chối cấp Giấy phép

6.Mức thu phí, lệ phí cấp Giấy phépkinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) bán lẻ rượu (hoặc đại lý bán lẻ).Trong lúc chưa có hướng dẫn mới, thì vẫn thực hiện theo Thông tư số 72/TT-LBngày 08 tháng 11 năm 1996, Thông tư liên Bộ của Bộ Tài chính - Bộ Thương mại,hướng dẫn chế độ thu nộp và quản lý phí thẩm định và lệ phí cấp Giấy chứng nhậnđủ điều kiện kinh doanh thương mại quy định tại Nghị định số 2/CP ngày05/01/1995 của Chính phủ.

II.SẢN XUẤT, KINH DOANH THUỐC LÁ

1.Thẩm quyền của Sở Công Thương:

-Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá; hồ sơ đề nghịcấp Giấy chứng nhận được quy định tại điểm 2, Mục B, Phần II Thông tư số14/2008/TT-BCT ngày 25/11/2008.

-Cấp Giấy phép kinh doanh đối với thương nhân bán buôn (đại lý bán buôn) sảnphẩm thuốc lá trên địa bàn (01) Tỉnh, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép được quy địnhtại điểm 2, Mục B, Phần VIII Thông tư số 14/2008/TT-BCT .

2.Thẩm quyền của Phòng Công Thương, Phòng Kinh tế:

CấpGiấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá; Hồ sơ đềnghị cấp Giấy phép kinh doanh được quy định tại điểm 2, Mục D, phần VIII Thôngtư số 14/2008/TT-BCT ngày 25/11/2008.

3.Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điềukiện, Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá có thời hạn 05 năm.

4.Các Thương nhân tham gia kinh doanhthực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Thông tư 14/2008/TT-BCT .

5.Quy định về chuyển tiếp:

Tổchức, cá nhân đang sản xuất, kinh doanh sản phẩm thuốc lá chưa có hoặc đã cóGiấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá, Giấy chứng nhậnđủ điều kiện chế biến nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốclá, Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá theo qui định trước đây của phápluật; đủ các điều kiện theo hướng dẫn tại Thông tư này, nếu tiếp tục hoạt độngsản xuất, kinh doanh, phải nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiệnkinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện chế biến, Giấy phép sản xuất, kinhdoanh sản phẩm thuốc lá. Trong thời gian chờ cấp phép, tổ chức, cá nhân vẫntiếp tục hoạt động cho đến khi Cơ quan quản lý Nhà nước về công thương có thẩmquyền cấp phép hoặc có văn bản từ chối, cấp phép;

Hồsơ đề nghị cấp Giấy phép nộp trước ngày 31 tháng 3 năm 2009,

6.Mức thu phí, lệ phí cấp Giấy chứngnhận đủ điều kiện kinh doanh, Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá được quyđịnh như điểm 6, Phần I tại Hướng dẫn này.

Trongquá trình thực hiện các nội dung trong Thông tư và Hướng dẫn của sở CôngThương; đề nghị Phòng Công thương, Phòng Kinh tế các Huyện, Thị chủ động phốihợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn cho thương nhân trong việc cấp giấy phépkinh doanh rượu và thuốc lá cho phù hợp với các quy định tại Thông tư 10 vàThông tư 14 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Nếucó vấn đề gì vướng mắc phản ánh về Sở Công Thương để Sở tiếp tục nghiên cứu vàxử lý.

SởCông Thương tỉnh Bắc Kạn thông báo để Các đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi (thực hiện);
- UBND các Huyện, Thị (chỉ đạo)
- Chi cục QLTT (để biết);
- BGĐ sở.

- Lưu VT.QLTM.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Chung Thị Biển