BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/TCT-CS
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH XNK Hoàng Phi Quân.
(251 Lê Văn Chí, P. Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM)

Trả lời công văn số 5405/CT-TTr3 ngày 14/8/2013 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh, Công văn số 28/CV ngày15/8/2013, Công văn số 29/CV ngày 15/8/2013 của Công ty TNHH XNK Hoàng Phi Quânvề vướng mắc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty TNHH XNK HoàngPhi Quân (Công ty Hoàng Phi Quân), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Khoản 8 Điều 3 Luật Đầu tư đượcQuốc hội thông qua ngày 29/11/2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2006 quyđịnh: "Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiếnhành các hoạt động đầu tư trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xácđịnh."

- Điều 45 Luật Đầu tư năm 2005 quyđịnh:

"Điều 45. Thủ tục đăng ký đầutư đối với dự án đầu tư trong nước

1. Đối với dự án đầu tư trong nướccó quy mô vốn đầu tư dưới mười lăm tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mụclĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư không phải làm thủ tục đăng ký đầutư.

2. Đối với dự án đầu tư trong nướccó quy mô vốn đầu tư từ mười lăm tỷ đồng Việt Nam đến dưới ba trăm tỷ đồng ViệtNam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư làm thủtục đăng ký đầu tư theo mẫu tại cơ quan nhà nước quản lý đầu tư cấp tỉnh.

Trường hợp nhà đầu tư có yêu cầucấp Giấy chứng nhận đầu tư thì cơ quan nhà nước quản lý đầu tư cấp tỉnh cấpGiấy chứng nhận đầu tư".

- Điều 43 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định:

"Đăng ký đầu tư đối với dự ánđầu tư trong nước

1. Nhà đầu tư trong nước phải đăngký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đồngViệt Nam đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc các trường hợp sau:

a) Dự án không thuộc lĩnh vực đầutư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư;

b) Dự án không thuộc đối tượng quyđịnh tại khoản 1 Điều 37 Nghị định này.

2. Nhà đầu tư đăng ký đầu tư tại cơquan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư quy định tại Điều 40 Nghị định này.

3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự ánđầu tư trao giấy biên nhận ngay sau khi nhận được văn bản đăng ký đầu tư.

4. Trường hợp nhà đầu tư có yêu cầucấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc xác nhận ưu đãi đầu tư thì cơ quan cấp Giấychứng nhận đầu tư căn cứ vào nội dung văn bản đăng ký đầu tư để cấp Giấy chứngnhận đầu tư trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đăngký đầu tư hợp lệ.

5. Trong thời hạn 7 ngày làm việckể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư saogửi Giấy chứng nhận đầu tư đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Thươngmại, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ quản lý ngànhvà các cơ quan có liên quan."

Căn cứ quy định pháp luật về đầu tưnêu trên và quy định pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, giao Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh kiểm tra hồ sơ cụ thể của Công ty Hoàng Phi Quân, nếu Công ty đãlàm thủ tục đăng ký đầu tư với Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh tạithời điểm có dự án đầu tư, đồng thời đã kê khai với cơ quan thuế, cơ quan thuếcũng đã xác định dự án đầu tư của Công ty được hưởng ưu đãi thì Công ty tiếptục được hưởng ưu đãi với doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư theo quyđịnh.

Theo trình bày của Cục Thuế, Côngty được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4102041147 ngày17/7/2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp (trước ngày Nghị định số 108/2006/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) nên Cục Thuế cần rà soát đối chiếu danh mục ưu đãi đầu tưvề thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày22/12/2003 của Chính phủ với ngành nghề thực tế hoạt động của Công ty để xácđịnh mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp phù hợp với quy định và điều kiệnthực tế Công ty đáp ứng.

Tổng cục Thuế trả lời để các đơn vịbiết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT; CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn