BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/TCT-CS
V/v xử lý vi phạm về sử dụng biên lai phí, lệ phí

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2008

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

Trả lời công văn số 5901/CT-HC ngày 11/12/2007 của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam về việc xử lý vi phạm vềsử dụng biên lai phí, lệ phí, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 5, Điều 14và Điều 8, Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ quy định vềviệc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí có quy định:

''5. Đối với hànhvi làm mất, cho, bán chúng từ :

a) Phạt tiền 500.000 đồng đối với hành vi làm mất liên giao chokhách hàng của mỗi số chứng từ chưa sử dụng;

b) Phạt tiền 200.000 đồng đối với hành vi làm mất các liên của mỗisố chứng từ, trừ liên giao cho khách hàng của chứng từ chưa sử dụng;

c) Đối với hành vicho, bán chứng từ :

- Trường hợp cho,bán chứng từ phát hiện đã sử dụng thì cá nhân, tổ chức cho, bán chứng từ bị xửphạt theo mức quy định tại điểm d khoản 3 Điều này;

- Trường hợp cho,bán chứng từ chưa sử dụng thì cá nhân, tổ chức cho, bán chứng từ bị xử phạttheo mức quy định tại điểm a và điểm b khoản 5 Điều này;

d) Mức phạt đốivới các hành vi quy định tại các điểm a, b và c khoản 5Điều này tối đa là 50. 000. 000 đồng, riêng trường hợp cho, bánchứng từ phát hiện đã sử dụng áp dụng mức phạt tối đa theo quy định tạiđiểm h khoản 3 Điều này.

6. Ngoài việc bịphạt tiền, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1; cácđiểm b, c, d, đ, e, g khoản 3; điểm c khoản 4; điểm c khoản 5Điều này còn có thể bị xử phạt bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều8 Nghị định này.

7. Ngoài các hìnhthức xử phạt chính, xử phạt bổ sung, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính quyđịnh tại các điểm b, c, d, đ, g khoản 3; điểm c khoản 4; điểm c khoản 5 Điềunày còn bị áp dụng một hoặc những biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại cácđiểm a, c và d khoản 3 Điều 8 Nghị định này. ''

Căn cứ hướng dẫn nêutrên, trường hợp Công An huyện Thăng Bình làm mất liên 2 biên lai thu phí, lệphí không có mệnh giá, chưa sử dụng thì bị phạt theo quy định tại tiết a, khoản5, Điều, 14, Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 nêu trên. Trường hợp nếutrong quá trình điều tra, xác minh phát hiện có hành vi cho, bán chứng từ thìxử phạt theo điểm c, khoản 5, Điều 14, Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày23/9/2003 nêu trên. Ngoài việc bị phạt tiền, cá nhân, tổ chức có hành vi cho,bán chứng từ còn bị xử phạt bổ sung và bị buộc áp dụng một trong những biệnpháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Điều 8, Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lờiđể Cục Thuế tỉnh Quảng Nam được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ, TVQT;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương