VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 38/VPCP-KGVX
V/v đề án "Đẩy mạnh hoạt động truyền thông về an toàn thực phẩm giai đoạn 2012 - 2016".

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2012

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Thông tin và Truyền Thông.

Xét đề nghị của Bộ Y tế (Tờ trình số 913/TTr-BYT và Công vănsố 912/BC-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2011) về việc phê duyệt Đề án 'Đẩy mạnh hoạtđộng truyền thông về an toàn thực phẩm giai đoạn 2012 - 2016", ý kiến củacác cơ quan liên quan, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Đưa nội dung của Đề án "Đẩy mạnh hoạt động truyềnthông về an toàn thực phẩm giai đoạn 2012 - 2016" vào thực hiện trong Dựán "Thông tin giáo dục truyền thông bảo đảm chất lượng vệ sinh an toànthực phẩm" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩmgiai đoạn 2011 - 2015.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì việc bổ sung, điềuchỉnh trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốcgia vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2015.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Y tế kết hợp chặt chẽtrong việc hoàn chỉnh để phê duyệt và triển khai Dự án "Thông tin giáo dụctruyền thông bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm" thuộc Chươngtrình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2015, bảođảm các yêu cầu đề ra trong Đề án "Đẩy mạnh hoạt động truyền thông về antoàn thực phẩm giai đoạn 2012 - 2016".

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quanbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KTTH, KTN,
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (5), mn.26

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ