CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 380/CP-QHQT
V/v bổ sung hạng mục vào dự án xây dựng cầu Cần Thơ

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2004

Kính gửi:

- Bộ Giao thông Vận tải
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Tài chính
- Bộ Y tế

Xét đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải (công văn số 5474/GTVT-KHĐT ngày 24 tháng 11 năm 2003) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1306/BKH-KCKT &ĐT ngày 09 tháng 3 năm 2004), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung hạng mục Chương trình phòng chống HIV/AIDS trong quá trình xây dựng cầu Cần Thơ với kinh phí dự kiến 160.000 đô la Mỹ vào gói thầu số 2 của Dự án xây dựng cầu Cần Thơ trên nguyên tắc không làm vượt tổng mức đầu tư và giá trị gói thầu số 2 đã được phê duyệt.

2. Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Bộ Y tế, các cơ quan và địa phương liên quan phê duyệt nội dung và chỉ đạo thực hiện Chương trình này một cách thiết thực và có hiệu quả. Sau khi kết thúc Chương trình, có báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng