TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 380/CT-TTHT
V/v: Thuế thu nhập cá nhân

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV Vinaconnect
Địa chỉ: số 65 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Q. 1, TP.HCM
Mã số thuế: 0304921098

Trả lời văn bản ngày 24/12/2014 củaCông ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2b Điều 8 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về TNCN:

“Thời điểm xác định thu nhập chịuthuế.

Thời điểm xác định thu nhập chịuthuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhântrả thu nhập cho người nộp thuế.”

Trường hợp Công ty theo trình bày, tiềnlương tháng 13 được trả trong tháng 12 thì được tính vào thu nhập chịu thuếTNCN trong tháng 12, Công ty có trách nhiệm tổng hợp toàn bộ thu nhập chi trả trongtháng 12 (bao gồm cả lương tháng 13) để tính và khấu trừ thuế TNCN theo biểuthuế lũy tiến từng phần.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên
- P.KT2
- Phòng PC
- Lưu: VT, TTHT
11-324949/2015-ntn

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga