BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 380/TCT-CS
V/v chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2010

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Lâm Đồng.

Trả lời công văn số 2742/CT-TTHT ngày 30/11/2009 của Cụcthuế tỉnh Lâm Đồng về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài của Ban quảnlý dự án Tổ hợp Bauxit nhôm Lâm Đồng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc khấu trừ thuế GTGT:

Tại điểm 1.1 Mục II Phần B Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày11/1/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ áp dụng đối với các tổ chức nướcngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặccó thu nhập phát sinh tại Việt Nam quy định: "Trường hợp Nhà thầu nước ngoàiký hợp đồng với nhà thầu phụ Việt Nam để giao bớt một phần giá trị công việcđược quy định tại Hợp đồng nhà thầu ký với Bên Việt Nam thì doanh thu chịu thuếGTGT của Nhà thầu nước ngoài không bao gồm giá trị công việc do nhà thầu phụViệt Nam thực hiện".

Tại điểm 2 Mục II Phần C Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trênquy định: "Số thuế GTGT Bên Việt Nam đã nộp hộ cho các Nhà thầu nước ngoàilà số thuế GTGT đầu vào của Bên Việt Nam và được khấu trừ theo qui định củaLuật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Chứng từ để xác định số thuếđầu vào được khấu trừ của Bên Việt Nam là biên lai nộp thuế giá trị gia tănghoặc giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước có đóng dấu xác nhận của cơ quan Khobạc nhà nước về số thuế GTGT đã nộp."

Tại điểm 1.3 Mục III Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày9/4/2007 của Bộ Tài chính về thuế GTGT quy định: "Căn cứ để xác định sốthuế đầu vào được khấu trừ theo hướng dẫn tại điểm 1 mục này là số thuế GTGTghi trên hoá đơn GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào; chứng từ nộp thuế GTGT ởkhâu nhập khẩu; chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫncủa Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinhdoanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoàitại Việt Nam".

Tại điểm l.2b Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTCngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế GTGT quy định: "Thuế GTGT đầu vàobằng (=) tổng số thuế GTGT ghi trên hoá đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ (bao gồmcả tài sản cố định) dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuếGTGT, số thuế GTGT ghi trên chứng từ nộp thuế của hàng hoá nhập khẩu hoặc chứngtừ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính ápdụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cánhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam".

Hợp đồng số 01/TKV-CHALEICO về việc thực hiện gói thầu số 9-lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu EPC nhà máy Alumin, thuộc dự án Tổ hợpBauxits nhôm Lâm Đồng đã được ký kết giữa Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoángsản Việt Nam (Bên Việt nam - Đại diện là ban Quản lý Dự án Tổ hợp Bauxits nhômLâm Đồng) và Công ty TNHH Công trình Quốc tế nhôm Trung Quốc (Nhà thầu nướcngoài CHALEICO, không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam, nộp thuế GTGT theophương pháp trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ trên doanh thu). Đểthực hiện Hợp đồng số 01/TKV-CHALEICO này, nhà thầu nước ngoài CHALEICO ký hợp đồngvới nhà thầu phụ Việt Nam để giao bớt một phần giá trị công việc được quy địnhtại hợp đồng số 01/TKV-CHALEICO ký với Bên Việt Nam.

Căn cứ các quy định trên thì Bên Việt Nam chỉ được khấu trừsố thuế GTGT ghi trên chúng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theohướng dẫn của Bộ Tài chính.

2. Về thuế GTGT đối với hoạt động chuyển giao công nghệ:

Tại điểm 1.24a Mục II Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêutrên quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT: "Chuyển giao công nghệđược xác định theo quy định tại Phần thứ 6 Chương 36 "Chuyển giao côngnghệ" của Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và cácvăn bản hướng dẫn thi hành. Đối với những hợp đồng chuyển giao công nghệ có kèmtheo máy móc, thiết bị thì việc không thu thuế chỉ thực hiện đối với phần giátrị công nghệ chuyển giao".

Tại điểm 21 Mục II Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế GTGT quy định đối tượng không chịu thuế:"Chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ;chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ.Trường hợp hợp đồng chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệcó kèm theo chuyển giao máy móc, thiết bị thì đối tượng không chịu thuế GTGTtính trên phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyểnnhượng; trường hợp không tách riêng được thì thuế GTGT được tính trên cả phầngiá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng cùng với máymóc, thiết bị".

Trường hợp chi phí chuyển giao công nghệ được quy định cụthể tại Hợp đồng số 01/TKV-CHALEICO ngày 14/7/2008 thì chi phí chuyển giao côngnghệ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo các quy định trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Lâm Đồng được biết.Đề nghị Cục thuế tỉnh Lâm Đồng căn cứ các quy định pháp luật hiện hành và tìnhhình cụ thể của Ban Quản lý dự án Tổ hợp Bauxit nhôm Lâm Đồng để hướng dẫn cụthể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế ;
- Lưu: VT, PC, CS(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương