BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3800/BNN-TCTL
V/v Việt Nam xin đăng cai Diễn đàn Nước Thế giới năm 2015

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn nhận được Công điện số 233 ngày 9/8/2010 của Phái đoàn thường trực củaViệt Nam tại Liên Hợp quốc kèm theo thư mời ngày 2/8/2010 của Tiến Sỹ GerBergkamp Tổng giám đốc Hội đồng Nước Thế giới trong đó có mời các quốc gia đứngra tổ chức Diễn đàn Nước Thế giới năm 2015. Sau khi nghiên cứu thư mời và cáctài liệu kèm theo, qua trao đổi trực tiếp với Hội đồng Nước Thế giới, Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo:

1. Diễn đàn Nước Thế giới năm 2015 làmột diễn đàn có quy mô lớn, ba năm tổ chức một lần, kéo dài từ 4 đến 8 ngày,với lượng đại biểu quốc tế tham dự khoảng 20.000 người đại diện cho các Chínhphủ, chính trị gia, chuyên gia, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội. Tại Diễnđàn các bên liên quan sẽ thảo luận đi đến thống nhất các vấn đề quan trọng liênquan đến ngành nước trong đó có cấp nước, dân sinh, phòng chống thiên tai, bảovệ môi trường. Diễn đàn đã được tổ chức: lần 1 năm 1997 ở Ma Rốc có 500 đạibiểu; Lần 2 ở Hà Lan, năm 2000 có 6000 đại biểu; Lần 3 ở Nhật Bản, năm 2003 có20000 đại biểu; Lần 4 ở Mê Hi Cô, năm 2006 có 20000 đại biểu; Lần 5 ở Thổ NhĩKỳ, năm 2009 có trên 30000 đại biểu; Lần 6 sẽ tổ chức ở Pháp năm 2012. Việt Namtham dự cả 5 Diễn đàn nêu trên và dự kiến cũng tham dự lần 6.

Dự kiến chi phí tổ chức Diễn đàn năm2015 tối thiểu khoảng 17 triệu EUR (nước chủ nhà đóng góp 40%; 30-40% từ cácnhà tài trợ, phần còn lại thu từ đại biểu tham dự). Ngoài ra nước chủ nhà phảiđóng góp tối thiểu 2 triệu EUR trực tiếp cho Hội đồng Nước Thế giới.

2. Nếu được chọn đăng cai Diễn đànNước Thế giới năm 2015 Việt Nam sẽ có các cơ hội và thách thức sau:

a) Cơ hội:

- Nâng cao vị thế của Việt Nam trêntrường quốc tế nói chung và lĩnh vực quản lý tài nguyên nước nói riêng.

- Việt Nam có khoảng 2/3 tổng lượngnước có xuất xứ từ nước ngoài; Việt Nam lại là nước cuối nguồn do đó nguy cơthiếu hụt số lượng và ô nhiễm chất lượng nước do các hoạt động sử dụng nước củacác nước thượng lưu là rất lớn (điều này càng gay gắt hơn trong điều kiện Biếnđổi khí hậu, nước biển dâng), vì vậy thông qua diễn đàn này Việt Nam là nướcđăng cai sẽ tạo nên tiếng nói ủng hộ trước mắt và lâu dài khi có tranh chấp vềnước với các nước thượng lưu.

- Việt Nam là chủ nhà Diễn đàn NướcThế giới năm 2015 sẽ là cơ hội để các chuyên gia Việt Nam chia sẻ, học hỏi kinhnghiệm quản lý, khai thác nguồn nước, phòng chống giảm nhẹ thiên tai từ cácchuyên gia quốc tế cũng như tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Thủy lợi.

- Việt Nam có cơ hội quảng bá thànhtựu trong quản lý, khai thác nguồn nước, phòng chống thiên tai và cũng là cơhội để Việt Nam thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài vào lĩnh vực thủy lợi, là cơhội để các chuyên gia thủy lợi Việt Nam đi làm việc ở các nước kém phát triểnhơn (đặc biệt là các nước Châu Phi); cơ hội để đưa công nghệ thủy lợi sang cácnước nghèo và lạc hậu.

b) Thách thức:

Nước chủ nhà chịu trách nhiệm chuẩnbị toàn bộ các hoạt động Diễn đàn tại Việt Nam và cuộc họp cấp Bộ trưởng. Hộiđồng Nước Thế giới tập trung chủ yếu vào nội dung các hoạt động.

Theo kinh nghiệm của các nước đã tổchức thì nước chủ nhà phải thành lập một Tổ chức riêng biệt có sự tham gia củanhiều cơ quan để chuẩn bị cho Diễn đàn. Phải có sự tham gia và đồng thuận củacác Bộ, ngành như: Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường…

Chi phí thực tế sẽ được quyết địnhtrên cơ sở nội dung hồ sơ đề xuất các hoạt động Diễn đàn sẽ được thống nhấtgiữa Việt Nam và Hội đồng Nước Thế giới. Tính toán sơ bộ để tổ chức được Diễnđàn Nước Thế giới năm 2015 ngoài việc phải chi một khoản tiền khoảng 8.8 triệuEUR (tương đương 223 tỷ đồng dự kiến cấp từ nguồn ngân sách Nhà nước) cho việctổ chức, nước chủ nhà phải chuẩn bị chu đáo về hạ tầng cơ sở và an ninh cho cácnhà Lãnh đạo thế giới tham dự.

3. Về thủ tục đăng ký với Hội đồngNước Thế giới, trong trường hợp Việt Nam quan tâm xin đăng cai, sau khi nhậnđược thư quan tâm của phía Việt Nam (do Phái đoàn Thường trực của Việt Nam tạiLiên hợp quốc thông báo với Hội đồng Nước Thế giới) và các quốc gia khác có gửithư quan tâm xin đăng cai Diễn đàn, Hội đồng Nước Thế giới sẽ tiến hành cácbước đánh giá để chọn nước được đăng cai tổ chức.

4. Trước khi báo cáo xin chỉ đạo củaThủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã gửi công văn xiný kiến Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương và BộTài nguyên và Môi trường về việc Việt Nam nên xin đăng cai Diễn đàn.

- Ý kiến các Bộ đều thống nhất lợiích đem lại nếu Việt Nam được chọn đăng cai Diễn đàn sẽ là cơ hội cho Việt Namquảng bá hình ảnh, thành tựu về quản lý khai thác nguồn nước và là dịp để cácchuyên gia của Việt Nam học tập, chia sẻ kinh nghiệm. Đồng thời góp phần nângcao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế nói chung và lĩnh vực quản lý tàinguyên nước nói riêng cũng như tranh thủ tiếng nói ủng hộ của các nước khi cóxảy ra tranh chấp về nguồn nước với các nước thượng lưu.

- Ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trườngkhông đồng ý với lý do Việt Nam là nước chủ nhà sẽ phải chi một khoản tiền lớnvà Việt Nam chưa có nhiều kinh nghiệm tổ chức các diễn đàn quốc tế lớn về quảnlý tài nguyên nước. Bộ Tài chính có nêu quy mô ngân sách của Việt Nam còn hạnchế so với 5 quốc gia đã đăng cai trước đây; Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Côngthương đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải xem xét, cân nhắc vềviệc phải chi một khoản kinh phí lớn trong trường hợp Việt Nam được chọn đăngcai Diễn đàn.

5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn qua nghiên cứu tài liệu liên quan và chủ động liên hệ trực tiếp với Hộiđồng Nước Thế giới, do đây mới là bước các quốc gia gửi thư quan tâm về việcxin đăng cai tổ chức Diễn đàn, nên mới chỉ xác định sơ bộ các lợi ích chính, sơbộ chi phí trong trường hợp Việt Nam được chọn đăng cai Diễn đàn. Chi tiết vềnội dung tổ chức, chi phí tổ chức, cơ chế huy động nguồn hỗ trợ sẽ được làm rõtrong các bước tiếp theo nếu Việt Nam được Hội đồng Nước Thế giới đưa vào danhsách các quốc gia được xem xét để chọn một quốc gia được trao quyền đăng cai tổchức Diễn đàn 2015 (gửi thư quan tâm xin đăng cai và chờ trả lời từ Hội đồngNước Thế giới, xây dựng đề án, vận động xin đăng cai…).

Sau khi phân tích các nội dung nêutrên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Thủ tướng xem xét đồngý cho Việt Nam được gửi thư quan tâm xin đăng cai tổ chức Diễn đàn Nước Thếgiới năm 2015./.

(Các tài liệu có liên quan được gửi kèm theo)

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học