VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3801/VPCP-KTTH
V/v thực hiện quy định về thu phí, lệ phí và các khoản huy động đóng góp của nhân dân.

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tạicông văn số 4846/BTC-NSNN ngày 17 tháng 4 năm 2013 về việc tổng hợp báo cáo củacác địa phương về kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh tình hình thu phí, lệ phí vàcác khoản huy động đóng góp của nông dân, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủtướng Vũ Văn Ninh giao Bộ Tài chính:

1. Tiếp tục đôn đốc, yêu cầu 23 địaphương chưa gửi báo cáo rà soát, chấn chỉnh về thu phí, lệ phí và huy động cáckhoản đóng góp của nông dân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (điểm 1 côngvăn số 8709/VPCP-KTTH ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ) phảibáo cáo Bộ Tài chính trước ngày 01 tháng 7 năm 2013 để tổng hợp báo cáo Thủtướng Chính phủ. Sau thời hạn trên nếu địa phương nào không gửi báo cáo thì đềxuất biện pháp xử lý trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. Chỉ đạo hướng dẫn cơ quan Tàichính, cơ quan Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thường xuyên theodõi, kiểm việc thực hiện quy định về phí, lệ phí và các khoản huy động đóng gópcủa nhân dân trên địa bàn để tham mưu cho Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địaphương thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nướcvề lĩnh vực này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, Các PCN: Phạm Văn Phượng, Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, VIII;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng