BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3802/TM-XNK
V/v nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan của mã số hàng hoá 1005

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2004

Kính gửi:

Công ty TNHH Phú Huy
57 Vạn Kiếp, P.3, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Trả lời đề nghị của Công ty TNHH Phú Huy tại văn bản số 01/CV-HN ngày 05 tháng 07 năm 2004 về việc đăng ký hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng ngô hạt (mã số hàng hoá trong Biểu thuế nhập khẩu: 1005), Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 91/2003/QĐ-TTg ngày 09 tháng 05 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 09/2003/TT-BTM ngày 15 tháng 12 năm 2003 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quyết định số 91/2003/QĐ-TTg ngày 09 tháng 05 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu tại Việt Nam;

Bộ Thương mại đồng ý Công ty TNHH Phú Huy được nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan mặt hàng ngô (mã số hàng hoá trong Biểu thuế nhập khẩu là 1005) với số lượng: 145 tấn (viết bằng chữ: một trăm bốn mươi lăm tấn).

Hạn ngạch thuế quan do Bộ Thương mại cấp chỉ có giá trị về mặt định lượng; còn các quy định hiện hành khác như danh mục được phép nhập khẩu, chất lượng, kiểm dịch,... thì Công ty vẫn phải đồng thời tuân thủ.

Việc nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2003/TT-BTM dẫn trên của Bộ Thương mại và các quy định hiện hành về quản lý nhập khẩu.

Văn bản này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2004.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu