VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 3802/VPCP
V/v ngăn chặn một số loại xi măng Trung Quốc kém chất lượng nhập lậu vào Việt Nam QHQT

Hà Nội, ngày 6 tháng 8 năm 2003

:

Kính gửi:

-Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ
-Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo báo cáo của Bộ Công an, tại công văn số 1839/B11 (B32) ngày 28 tháng 7 năm 2003, Nhật báo Quảng Tây (Trung Quốc) số ra ngày 14 tháng 6 năm 2003 đăng Thông báo của Cục Giám sát kỹ thuật chất lượng Khu tự trị dân tộc Choang - Quảng Tây, Trung Quốc về danh sách các đơn vị sản xuất xi măng Quảng Tây không đảm bảo chất lượng trong quý I năm 2003.

Theo thông báo này, hiện nay tại Quảng Tây, có 19 loại xi măng địa phương kém chất lượng, không đạt về độ dẻo, độ cứng, độ chịu lực hoặc không đạt về trọng lượng.Thậm chí có loại được xác định là phế phẩm.

Việc chính quyền địa phương của Trung Quốc thông báo công khai trên báo chí 19 loại xi măng sản xuất tại Quảng Tây không đảm bảo chất lượng này cho thấy đây là một vấn đề nghiêm trọng và rất đáng quan tâm, có nguy cơ được nhập lậu vào Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương theo dõi, kiểm tra và tăng cường biện pháp quản lý, kiểm soát hoạt động nhập khẩu; kịp thời ngăn chặn, không để xi măng kém chất lượng của Trung Quốc nhập lậu vào Việt Nam, làm ảnh hưởng đến chất lượng các công trình xây dựng của ta.

Văn Phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao