BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3803/TCĐBVN-KCHT &ATGT
V/v Kiểm tra công tác bảo dưỡng thường xuyên quốc lộ

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2013

Kính gửi:

- Các Khu QLĐB: II, IV, V, VII;
- Các Sở GTVT (ủy thác quản lý quốc lộ);

Thực hiện Quyết định số 538/QĐ-BGTVT ngày 06/3/2013của Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệtĐề án"Đổi mới toàn diện công tác quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ" Tổngcục Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo các Khu Quản lý đường bộ, các Sở Giao thôngvận tải quản lý ủy thác các tuyến quốc lộ triển khai Đặt hàng công tác bảo dưỡngthường xuyên với các đơn vị thực hiện. Nhằm từng bước nâng cao hiệu quả củacông tác này, Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổ chức kiểm tra việc thực hiện côngtác bảo dưỡng thường xuyên các tuyến quốc lộ, cụ thể như sau:

1. Thành phần đoànkiểm tra:

- Lãnh đạo Vụ Kết cấu hạ tầng và ATGT - Trưởng đoàn;

- Đại diện các Vụ thuộc Tổng cục ĐBVN: KHĐT, QLBT, Thanh tra, Tạp chí đường bộ, Trung tâmthông tin;

- Các Khu QLĐB và Sở GTVT thuộc phạm vi kiểm tra.

2. Lịch trình kiểm tra: Thời gian thực hiệntrong tháng 9, cụ thể như sau:

- Từ ngày 09-14/9/2013: Kiểm tra vùng Khu QLĐB IIvà IV (bao gồm cả các Sở GTVT).

- Từ ngày 16-21/9/2013: Kiểm tra vùng Khu QLĐB V vàVII (bao gồm cả các Sở GTVT).

- Từ ngày 23-28/9/2013: Kiểm tra vùng Khu QLĐB IIKhu QLĐB V (phần còn lại).

- Từ ngày 25-28/9/2013: Kiểm tra vùng Khu QLĐB VII(phần còn lại).

(Lịch trình các đoàn kiểm tra từng đơn vị có phụlục kèm theo).

3. Nội dung kiểm tra:

+ Kiểm tra hiện trường công tác BDTX trên hiệntrường các tuyến quốc lộ do Khu QLĐB, Sở GTVT quản lý;

+ Kiểm tra hoạt động của VP hiện trường (Khu QLĐB),Ban QLDA vốn bảo trì (Sở GTVT) đối với công tác BDTX;

+ Kiểm tra việc thực hiện chiến dịch tiêu thoátnước theo Chỉ thị số 3701/CT-TCĐBVN ngày 21/8/2013của Tổng Cục trưởngTổng cục ĐBVN (baogồm kế hoạch thực hiện, kết quả thực hiện, các khó khăn vướng mắc và kiến nghị);

Để làm việc có hiệu quả của các đoàn kiểm tra, yêucầu các Khu QLĐB, Sở GTVT Báo cáo kết quả thực hiện công tác BDTX 9 tháng đầunăm, dự kiến kế hoạch 3 tháng cuối năm 2013; đồng thời chuẩn bị đầy đủ các hồsơ, tài liệu liên quan phục vụ công tác kiểm tra.

Căn cứ ý kiến trên, các Khu Quản lý đường bộ, cácSở Giao thông vận tải triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ GTVT (thay b/c);
- Các Phó Tổng Cục trưởng;
- Các Vụ: KHĐT, QLBT;
- Tạp chí đường bộ, Trung tâm thông tin;
- Thanh tra Tổng cục;
- Các Ban Thanh tra I, II, III, IV;
- Lưu: VT, KCHT&ATGT.

Q. TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Thắng

CHƯƠNG TRÌNH KIỂMTRA ĐỊA BÀN NAM MIỀN TRUNG

Từ ngày 23/9/2013đến 27/9/2013

1/ Thành phần đoàn kiểm tra:

- Ông: Nguyễn Lương Sơn - Phó Vụ trưởng Vụ KCHT&ATGT- Trưởng đoàn;

- Ông Phạm Văn Toàn - Chuyên viên Vụ KCHT&ATGT

- Ông: Vũ Anh Thắng - Vụ KHĐT

- Ông: Nguyễn Đắc Nam - Chuyên viên Vụ QLBT

- Ông: Trần Anh Dũng - Thanh tra viên Thanh traTổng cục

Đại diện Tạp chí đường bộ, Trung tâm thông tin;

2/ Lịch trình:

Thời gian

Nội dung

Đơn vị làm việc

Ghi chú

Ngày 23/9/2013 (Thứ hai)

Xuất phát Hà Nội - Buôn Mê Thuột

Kiểm tra QL14C; QL28 (Sở Đăk Nông quản lý)

- Kiểm tra QL14 (Đăk Nông) do Khu V quản lý

Sở Đăk Nông

Tối ngủ Buôn Mê Thuột

Ngày 24/9/2013 (Thứ ba)

- Kiểm tra QL27 (Sở Đăk Lăk quản lý)

- QL26 (Đăk Lăk) do Khu QLĐBV quản lý

Khu V, Sở Đăk Lăk

Tối ngủ Buôn Mê Thuột

Ngày 25/9/2013 (Thứ tư)

- Kiểm tra QL14 (ĐăkLăk - GiaLai),

Kiểm tra QL19 (Khu QLĐBV quản lý);

- Kiểm tra QL25 (Sở Gia Lai quản lý)

Khu QLĐBV Sở Gia Lai

Ti ngủ Pleiku

Ngày 26/9/2013 (Thứ năm)

- Kiểm tra QL40;QL24 (Sở Kon Tum quản lý)

- Kiểm tra đường HCM (Khu QLĐBV quản lý);

Khu QLĐBV Sở Kon Tum

Tối ngủ Kon Tum

Ngày 27/8/2013 (Thứ sáu)

- Kiểm tra đường HCM (Khu QLĐBV quản lý);

Khu QLĐBV;

Về Hà Nội