VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3803/VPCP-QHQT
V/v đưa dự án về môi trường vào danh mục hợp tác với Đan Mạch

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Giáo dục và Đào tạo,
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 4313/BKH-KTĐN ngày 18 tháng 7 năm 2003) về việc đề nghị phía Đan Mạch trợ giúp trường đại học lập kế hoạch và quản lý môi trường, Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đưa dự án “Trợ giúp trường đại học để kế hoạch hoá và quản lý môi trường ở Campuchia, Lào và Việt Nam” vào danh mục các dự án đề nghị Chính phủ Đan Mạch tài trợ.

2. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định, phê duyệt và quản lý dự án theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦĐoàn Mạnh Giao