BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3804/BCT-KV1
V/v triển khai nội dung Bản ghi nhớ hợp tác song phương trong lĩnh vực thương mại hàng nông sản

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Hợp tác Quốc tế, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản);
- Bộ Y tế (Vụ Hợp tác Quốc tế);
- Tổng cục Hải quan (Vụ hợp tác quốc tế)

Nhằm thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủNguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp ngày 26 tháng 4 năm 2013 trong công văn số 185/TB-VPCP ngày 2 tháng 5 năm 2013 về việc giao Bộ Công Thương chủ trì làm đầumối phối hợp các bộ, ngành nhằm triển khai các nội dung trong Bản ghi nhớ hợptác song phương trong lĩnh vực thương mại hàng nông sản giữa Bộ Công ThươngViệt Nam và Bộ Thương mại Trung Quốc (dưới đây gọi tắt là Bản ghi nhớ) và báocáo Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch phân ban Việt Nam Ủy ban chỉ đạo hợp tácsong phương Việt Nam - Trung Quốc Nguyễn Thiện Nhân, Bộ Công Thương xin trântrọng đề nghị các quý Cơ quan như sau:

Xem xét, cử đại diện (cấp Vụ hoặc tương đương) thamgia Đoàn công tác liên ngành sang làm việc trước với cán bộ, ngành liên quanphía Trung Quốc (Bộ Nông nghiệp, Tổng cục giám sát chất lượng kiểm nghiệm kiểmdịch quốc gia, Tổng cục Hải quan, Bộ Thương mại) nhằm trao đổi các biện phápphối hợp triển khai nội dung Bản ghi nhớ nêu trên.

- Thời gian dự kiến: từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 5năm 2013;

- Địa điểm: Bắc Kinh, Trung Quốc;

- Kinh phí: kinh phí do cơ quan cử đại diện tham dựtự chịu;

- Chương trình làm việc: sẽ thông báo sau.

Bộ Công Thương xin thông báo và trân trọng đề nghịcác quý Cơ quan có văn bản cử đại diện tham dự gửi Bộ Công Thương trước ngày7 tháng 5 năm 2013.

Chi tiết xin liên hệ: Vụ Châu Á - Thái BìnhDương, Bộ Công Thương, anh Tô Ngọc Sơn, điện thoại: 04. 22205428, Fax: 04.22205518, email: sontn@moit.gov.vn.

Xin cảm ơn sự hợp tác của các quý Cơ quan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú (để b/c);
- Lưu: VT, KV1 (TQ).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ TT CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Ngọc Chương