VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3805/VPCP-V .III
V/v thực hiện Chiến dịch TN tình nguyện hè năm 2013

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2012 vàcác năm qua đã đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần vào thực hiện các nhiệmvụ kinh tế - xã hội; đồng thời, nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện và ýthức trách nhiệm của tuổi trẻ. Để Chiến dịch hè năm 2013 với chủ đề "Tuổitrẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị, văn hóa nông thôn" đạt kết quảcao, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ,Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương thực hiện tốt một số việc sau đây:

1. Phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên triểnkhai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án đã được Thủ tướng Chính phủgiao, trong đó tập trung thực hiện Đề án "Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thamgia giữ gìn trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2012-2017", Đề án "ĐoànTNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2020" vàcác hoạt động tham gia xây dựng văn minh đô thị.

2. Tích cực hỗ trợ Đoàn Thanh niên các cấp tổ chứcvà nhân rộng các mô hình hoạt động tình nguyện theo chương trình, kế hoạch đềra, bảo đảm hiệu quả thiết thực; phối hợp với tổ chức Đoàn các cấp kịp thờiđánh giá, tổng kết các mô hình thanh niên tình nguyện; tăng cường sự quan tâmcủa toàn xã hội đến công tác chăm lo, bồi dưỡng và phát huy nguồn nhân lực trẻtrong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, ngành, địaphương biết và phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, KTTH, TCCV, KGVX;
- Lưu: VT, V.III (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng