Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 3808/TCT /NV7 NGÀY 24 THÁNG 9 NĂM 2001
VỀ VIỆC CHÍNH SÁCH VỀ ĐẤT ĐAI

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đăk Lăk

Trả lời Công văn số 1164/CV-NVT ngày 10/9/2001 của Cục thuế tỉnh Đăk LăK hỏi về chính sách miễn,giảm tiền sử dụng đất (SDĐ) và chuyển quyền sử dụng đất (CQSDĐ), Tổng cục thuếcó ý kiến như sau:

- Tại Tiết c, Điểm 2.1, Mục 2, Phần C, Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền SDĐ quy định đối tượngđược miễn thu tiền SDĐ: "Đất sử dụng tại hải đảo, các xã thuộc biên giới,vùng cao, xã vùng sâu, vùng xa (theo quy định của Chính phủ về xã biên giới,vùng cao, vùng sâu, vùng xa) để làm nhà ở (không bao gồm đất ở tại thị tứ, thịtrấn)".

- Điểm 1.3, Mục IV, Thông tư số 104/2000/TT-BTC ngày23/10/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày8/6/2000 của Chính phủ quy định về thuế CQSDĐ quy định đối tượng được miễn thuếCQSDĐ: "Chuyển quyền sử dụng các loại đất thuộc các xã nông thôn ở miềnnúi, hải đảo theo quy định của Chính phủ".

Căn cứ vào các quy định trên, các đối tượng sử dụng đất đểlàm nhà ở tại các xã thuộc biên giới, vùng cao, xã vùng sâu, vùng xa (theo quyđịnh của Chính phủ về xã biên giới, vùng cao, vùng sâu, vùng xa) để làm nhà ở(không bao gồm đất ở tại thị tứ, thị trấn) đều thuộc đối tượng miễn tiền sửdụng đất; Hoặc chuyển quyền sử dụng các loại đất thuộc các xã nông thôn ở miềnnúi (theo quyết định của Chính phủ về xã nông thôn miền núi) thì thuộc đốitượng miễn thuế CQSDĐ.

Việc công nhận xã thuộc biên giới, xã vùng cao, xã vùng sâu,vùng xa, xã nông thôn miền núi do Thủ tướng Chính phủ hoặc Uỷ ban dân tộc vàmiền núi của Chính phủ quyết định trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương. Đề nghị Cục thuế tỉnh Đăk Lăk liên hệ với cơ quan chứcnăng ở tỉnh để nắm được các Quyết định về các xã thuộc biên giới, vùng cao,vùng sâu, vùng xa, xã nông thôn miền núi ở địa phương mình làm căn cứ thực hiệnviệc miễn thu tiền SDĐ, thuế CQSDĐ theo quy định.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Đăk Lăk biết và quyđịnh.