VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3808/VPCP-KTN
V/v cấp giấy phép hoạt động khoáng sản đá hoa Đồi Keo và Phá Choòng, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2011

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môitrường tại công văn số 765/BTNMT-ĐCKS ngày 14 tháng 3 năm 2011 về việc cấp giấyphép thăm dò đá hoa theo Thông báo số 240/TB-VPCP ngày 06 tháng 9 năm 2010, PhóThủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc thăm dòđá hoa tại 2 khu vực thuộc xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An: 1) ĐồiKeo, diện tích 25,85 ha; 2) Phá Choòng, diện tích 50,9 ha, như đề nghị của BộTài nguyên và Môi trường tại công văn nêu trên.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếpnhận hồ sơ, thẩm định, cấp giấy phép thăm dò đá hoa tại các khu vực nêu trêntheo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để cáccơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Tổng cục ĐC & KS;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
PCN Phạm Viết Muôn,
Vụ ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3), Dg (15).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn