BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3809 TCT/NV2
V/v hạch toán khoản doanh thu bảo lãnh tham gia dự thầu

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2003

Kínhgửi: Công ty xuất nhập khẩu thiết bị điện ảnh - truyền hình

Trả lời công văn số 336/ĐA-TH ngày 24tháng 09 năm 2003 của Công ty xuất nhập khẩu thiết bị điện ảnh - truyền hình vềviệc đề nghị hướng dẫn hạch toán khoản thu về bảo lãnh tham gia dự thầu, Tổngcục thuế có ý kiến như sau:

Theo Quy chế và tổ chức hoạt động,năm 2002 Trung tâm công nghệ điện ảnh - truyền hình và đơn vị trực thuộc Côngty xuất nhập khẩu thiết bị điện ảnh - truyền hình được Công ty xuất nhập khẩuthiết bị điện ảnh - truyền hình bảo lãnh tham gia dự thầu, có nghĩa vụ tríchnộp khoản chi phí quản lý nộp cấp trên cho Công ty xuất nhập khẩu thiết bị điệnảnh - truyền hình với mức 1% số doanh thu trúng thầu.

Tuy nhiên đến năm 2003, Công ty pháttriển công nghệ và truyền hình hạch toán độc lập (được tổ chức sắp xếp lại từTrung tâm Công nghệ điện ảnh - truyền hình) mới thực hiện hạch toán khoản chiphí bảo lãnh tham gia dự thầu (trước đây là khoản chi phí quản lý nộp cấp trên)vào chi phí năm 2003 và đã thực hiện thanh toán cho Công ty xuất nhập khẩuthiết bị điện ảnh - truyền hình với mức 1% số doanh thu trúng thầu. Việc hạchtoán khoản phí bảo lãnh dự thầu được thực hiện như sau:

- Công ty xuất nhập khẩu thiết bịdiện ảnh - truyền hình khi nhận được khoản phí bảo lãnh nêu trên phải thực hiệnxuất hoá đơn GTGT cho Trung tâm công nghệ điện ảnh - truyền hình với thuế suấtthuế GTGT là 10%. Công ty xuất nhập khẩu thiết bị điện ảnh - truyền hình hạchtoán doanh thu bảo lãnh dự thầu đồng thời kê khai, tính nộp thuế GTGT theo quyđịnh hiện hành.

- Công ty phát triển công nghệ vàtruyền hình Căn cứ hoá đơn GTGT của Công ty xuất nhập khẩu thiết bị điện ảnh -truyền hình, kê khai thuế GTGT đầu vào và hạch toán chi phí kinh doanh trong kỳ.

Tổng cục Thuế thông báo để Công tyxuất nhập khẩu thiết bị điện ảnh - truyền hình và Công ty phát triển công nghệvà truyền hình biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương