BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 381/BGTVT-KHĐT
V/v: Thực hiện Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong và Dự án Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam;
- Ban QLDA Cảng Hải Phòng

Triểnkhai văn bản số 87/VPCP-KTN ngày 06/01/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc:"thực hiện Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong và Dự án Cảng cửa ngõquốc tế Hải Phòng của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam", Bộ GTVT yêu cầu cácđơn vị khẩn trương thực hiện các dự án theo các nội dung sau:

1.Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong:

Yêucầu Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam:

-Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam thực hiệnvai trò người có thẩm quyền quyết định đầu tư đối với các công việc tiếp theotrong quá trình thực hiện dự án.

-Chủ động chủ trì huy động vốn đầu tư, tiến hành rà soát, tính toán nguồn vốnđầu tư, tổ chức triển khai thực hiện dự án đảm bảo hiệu quả đầu tư và tính khảthi của dự án theo quy định hiện hành.

-Khẩn trương nghiên cứu, lập phương án kêu gọi nhà đầu tư nước ngoài có uy tín,kinh nghiệm để tham gia đầu tư dự án.

2.Dự án Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng

-Ban QLDA Cảng Hải Phòng báo cáo Bộ kế hoạch triển khai thực hiện công tác chuẩnbị đầu tư Dự án Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng sử dụng nguồn vốn dư của Dự áncải tạo, nâng cấp cảng Hải Phòng giai đoạn II, làm cơ sở kêu gọi vốn ODA đốivới các hạng mục cơ sở hạ tầng của dự án.

-Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam thực hiện rà soát, cân đối lại năng lực tàichính để bảo đảm nguồn vốn đầu tư hai bến khởi động; phối hợp với các cơ quan,đơn vị liên quan để đề xuất phương án triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiếnđộ và đồng bộ với các dự án hạ tầng.

Trênđây là ý kiến của Bộ GTVT để các đơn vị sớm tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- UBND TP. Hải Phòng;
- UBND Tỉnh Khánh Hoà;
- Ban QL KKT Vân Phong;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Lưu VT, KHĐT (2)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức