TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 381/GSQL-GQ3
V/v chuyển nhượng xe ôtô biển số ngoại giao

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Ông Nguyễn Minh Phong
(Đ/c: Số 185B, Tổ 66 Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công văn số 01/CV ngày25/4/2013 của ông Nguyễn Minh Phong về việc đề nghị hướng dẫn chính sách thuếvới việc chuyển nhượng chiếc xe ôtô hiệu Harley, số khung 042962, số máy58042962, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

Hiện nay, Bộ Tài chính đang hoànthiện văn bản hướng dẫn về thủ tục chuyển nhượng xe mang biển số ngoại giao,biển số nước ngoài chuyển nhượng, sử dụng không đúng mục đích (bao gồm cả chínhsách thuế).

Cục Giám sát quản lý về Hải quan -Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để ông Nguyễn Minh Phong được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ3 (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha