BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
-------
Số: 381/XNK-XXHH
V/v C/O Mẫu D
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2013

Kính gửi:
Công ty TNHH Việt Nam Tokai
(Địa chỉ: Đường số 1, Khu công nghiệp Hòa Cẩm, Cẩm Lệ, Đà Nẵng)
Trả lời công văn 69/CV-VTC ngày 12 tháng 8 năm 2013 của Công ty TNHH Việt Nam Tokai về việc C/O Mẫu D, Cục Xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:
1. Về việc cấp C/O giáp lưng: khoản 1, Điều 1, Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2012/TT-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ Công Thương về thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN quy định "C/O giáp lưng là C/O được cấp bởi nước thành viên xuất khẩu trung gian dựa trên C/O của Nước thành viên xuất khẩu đầu tiên".
Đối chiếu mô tả của công ty tại công văn 69/CV-VTC dẫn trên và quy định về C/O giáp lưng, hàng hóa của Công ty Morimura Việt Nam xuất khẩu sang các nước thành viên Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN không đáp ứng điều kiện để được cấp C/O giáp lưng vì không đi qua nước xuất khẩu trung gian.
Tuy nhiên, lô hàng xuất khẩu gửi kho ngoại quan có thể được xem xét cấp C/O Mẫu D nếu Công ty Morimura Việt Nam xuất trình đủ tài liệu chứng minh hàng được sản xuất tại Việt Nam, đáp ứng tiêu chí xuất xứ và tuân thủ thủ tục cấp C/O ưu đãi tại các văn bản liên quan:
- Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi;
- Thông tư số 01/2013/TT-BCT ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Bộ Công Thương sửa đổi bổ sung Thông tư số 06/2011/TT-BCT.
2. Về việc đứng tên là nhà xuất khẩu trên ô số 1: khoản 1, Điều 1, Thông tư số 01/2013/TT-BCT dẫn trên quy định "Người đề nghị cấp C/O ưu đãi là thương nhân Việt Nam, bao gồm người xuất khẩu, nhà sản xuất, người đại diện hợp pháp của người xuất khẩu hoặc nhà sản xuất". Theo đó, Công ty TNHH Việt Nam Tokai có thể đề nghị cấp C/O và đứng tên là nhà xuất khẩu trên ô số 1 của C/O.
Cục Xuất nhập khẩu thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục hải quan (để phối hợp)
- Lưu: VT, XXHH (2).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Thị Thu Hương