BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3810/TCHQ-KTTT
V/v xử lý thuế nhập khẩu đối với mặt hàng phụ gia chế biến thực phẩm.

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Cục hải quan thành phố Hải Phòng
- Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại công văn 2774 TCT/NV3 ngày 30 tháng 7 năm 003, tiếp theo công văn số 3128 TCHQ/KTTT ngày 02 tháng 7 năm 2003 Tổng cục Hải quan hướng dẫn rõ thêm về việc xử lý hoàn thuế nhập khẩu đối với mặt hàng phụ gia chế biến thực phẩm như sau:

1. Các mặt hàng phụ gia chế biến thực phẩm được xem xét, giải quyết hoàn thuế hướng dẫn tại công văn 3128 TCHQ/KTTT dẫn trên yêu cầu các đơn vị chỉ giải quyết hoàn thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng phụ gia chế biến thực phẩm có tên thương mại là RECODAN RS VEG. RECODAN CM VEG, CREMODAN SE709 VEG, PANODAN 144, PALSGAARD 0092 và 1009 (theo công văn 6867 TC/TCT ngày 24 tháng 07 năm 2001 của Bộ Tài chính).

2. Kiểm tra, rà soát lại những đơn vị được hoàn thuế theo điểm 1 nêu trên, nếu còn nợ thuế thì phải cấn trừ vào số thuế còn nợ sau đó số còn lại mới được hoàn trả (cần kiểm tra trên mạng để xem xét số nợ của đơn vị tại Cục Hải quan khác để phối hợp cấn trừ).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện thống nhất.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
Hỏa Ngọc Tâm