B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3810/TCT-CS
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Cục thuếtỉnh Quảng Nam

Tổngcục Thuế nhận được công văn số 1490/CT-TTHT ngày 24/3/2015 của Cục Thuế tỉnhQuảng Nam về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với khoản tiền hỗtrợ từ ngân sách nhà nước. Về vấn để này sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

TạiĐiều 1Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chínhsách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn quy định:

Điều15. Hỗ trợ đầu tư chế biến gỗ rừng trồng đặc thù cho các tỉnh Tây Bắc và cáctỉnh có huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/ 2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008của Chính phủ

1. Nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư nhà máy chế biến gỗ rừng trồng;tre công nghiệp được ngân sách nhà nước hỗ trợ như sau:

a) Hỗ trợ đầu tư 20 tỷ đồng/nhà máy sản xuất gỗ MDF quy mô trên 30.000 m3 MDF/nămtrở lên; hỗ trợ đầu tư 10 tỷ đồng/nhà máy đối với các nhà máy chế biến ván dăm,tre ép công nghiệp có quy mô trên 20.000 m3 trở lên để xây dựngcơ sở hạ tầng về giao thông, điện, nước, nhà xưởng và xử lý chất thải.

b) Hỗ trợ chi phí vận chuyển sản phẩm với mức 1.500 đồng/tấn/km; khoảngcách được tính từ địa điểm đặt nhà máy đến trung tâm thành phố Hà Nội, hoặctrung tâm thành phố Đà Nẵng, hoặc trung tâm thành phố Hồ Chí Minh theo đường ôtô gần nhất; khối lượng vận chuyển tính theo công suất thiết bị thực tế nhàmáy; thời gian tính hỗ trợ là 5 năm, tổng hỗ trợ được chia làm ba lần, kinh phíhỗ trợ ngay sau khi hoàn thành nhà máy bảo đảm tối thiểu 70% tổng số kinh phíhỗ trợ.

2. Các dự án đầu tư được hưởng hỗ trợ quy định tại Khoản 1 Điều này phảibảo đảm các điều kiện sau:

a) Dự án được chấp thuận cho phép đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

b) Các nhà máy sản xuất ván MDF, ván dăm phải kết hợp với sản xuất vánsàn, ván thanh, ván ghép thanh, ván ép để tránh lãng phí tài nguyên; sản lượngcủa sản phẩm kết hợp này được tính vào công suất hỗ trợ vận chuyển.

c) Thiết bị được sản xuất tại các nước phát triển; trường hợp sản xuấttại các nước đang phát triển thì thiết bị phải mới 100%. Nhà máy không được dờiđịa bàn đăng ký sản xuất trong vòng 20 năm.

d) Diện tích rừng trồng và nguyên liệu hiện có trên địa bàn tỉnh phải đủcho nhà máy hoạt động tối thiểu 60% công suất trong 5 năm đầu tiên. Dự án phảisử dụng tối thiểu 30% lao động địa phương.

đ) Tổng công suất thiết bị thực tế của các nhà máy được hỗ trợ vậnchuyển không quá 200.000 tấn cho mỗi tỉnh.

e) Đối với tỉnh đã có nhà máy sản xuất bột giấy quy mô từ 50.000 tấn/nămtrở lên không thuộc đối tượng hỗ trợ.

g) Bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luậtbảo vệ môi trường.

Tạikhoản 7 Điều 4 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quyđịnh và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định thu nhậpđược miễn thuế:

7.Khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học,văn hóa, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội khác tại Việt Nam.

Trường hợp tổ chức nhận tài trợ sử dụng khoản tài trợ không đúng mụcđích thì phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên phần sử dụng sai mụcđích trong kỳ tính thuế phát sinh việc sử dụng sai mục đích.

Tổ chức nhận tài trợ quy định tại Khoản này là tổ chức được thành lập vàhoạt động theo quy định của pháp luật, thực hiện đúng quy định của pháp luật vềkế toán thống kê.

Căncứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần Gỗ Công nghiệp Quảng Namnhận được khoản tiền hỗ trợ từ Ngân sách Nhà nước để thực hiện dự án đầu tư nhàmáy chế biến gỗ MDF Quảng Nam khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ dành cho các doanh nghiệp đầutư vào nông nghiệp, nông thôn thì khoản hỗ trợ trực tiếp của nhà nước cho nhàđầu tư không phải kê khai nộp thuế TNDN.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Nam được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng BTC Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ CST (BTC); Vụ PC (BTC);
- Vụ CDKT&KT; Cục TCDN;
- Vụ PC-TCT
-
Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn