VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3810/VPCP-KTTH
V/v thu Nhân dân tệ từ kinh doanh trò chơi có thưởng

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Bộ Tài chính

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 697/NHNN-QLNT ngày 03 tháng 7 năm 2003) về việc thu Nhân dân tệ Trung Quốc (CNY) từ kinh doanh trò chơi có thưởng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, cấp giấy phép cho Công ty Liên doanh Quốc tế Hoàng Gia và Công ty Liên doanh Du lịch Quốc tế Hải Phòng được thu CNY tiền mặt từ hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng dành riêng cho người nước ngoài.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể để quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc thu CNY của 2 Công ty nêu trên.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự