BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3811/BCT-XNK
V/v tạm xuất tái nhập thiết bị viễn thông để sửa chữa

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Trung tâm CCDV & TBBV PCCC T&T
(Số 287 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 58/TTCB-PKDngày 24 tháng 4 năm 2013 của Trung tâm CCDV & TBBV PCCC T&T về việc tạmxuất tái nhập thiết bị viễn thông để sửa chữa, Bộ Công Thương có ý kiến nhưsau:

1. Đồng ý Trung tâm CCDV & TBBVPCCC T&T được tạm xuất tái nhập 01 camera quan sát, model IXSOLW, số seriACUGUD5 ra nước ngoài để sửa chữa theo hợp đồng sửa chữa số 010/TTCB /2013 kýngày 02 tháng 4 năm 2013 với Pelco Service Center (Singapore).

2. Cửa khẩu xuất hàng/nhập hàng:Sân bay Tân Sơn Nhất, Cảng Sài Gòn.

3. Việc tạm xuất tái nhập thiết bịra nước ngoài để sửa chữa thực hiện theo các quy định hiện hành.

4. Hàng hóa tạm xuất để sửa chữaphải có các thông số phù hợp với hàng hóa đã nhập khẩu (ký hiệu, số serie, …)và hàng hóa tái nhập sau khi sửa chữa phải có các thông số phù hợp với hàng hóađã tái xuất đi sửa chữa (ký hiệu, số serie, …).

5. Văn bản có giá trị thực hiện đến30 tháng 9 năm 2013./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh