Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 3811/TC /NV7 NGÀY 24 THÁNG 9 NĂM 2001
VỀ VIỆC CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM THUẾ SDĐNN

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Sơn La

Trả lời Công văn số 446/CT-QĐ ngày 14/9/2001 của Cục thuế tỉnh Sơn La về việc thực hiện chính sáchmiễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế SDĐNN về phạm vi áp dụngthuế SDĐNN thì các nông trường sử dụng đất vào sản xuất nông nghiệp thuộc đốitượng nộp thuế SDĐNN cho Nhà nước và được xét miễn, giảm thuế SDĐNN theo Luậtđịnh.

Trường hợp hộ gia đình nông trường viên kể cả cá nhân nôngtrường viên mới xây dựng gia đình mà có chồng (vợ) là thương binh hạng 1/4 và2/4, bệnh binh hạng 1/3 và 2/3 nhận khoán chăm sóc vườn chè và nộp sản phẩmkhoán theo hợp đồng cho Công ty Chè Mộc Châu thì chủ hộ gia đình nông trườngviên không thuộc đối tượng nộp thuế SDĐNN trực tiếp cho Nhà nước nên không đượcxét miễn, giảm thuế SDĐNN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Sơn La biết và thựchiện.