VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3811/VPCP-KTTH
V/v Trung Quốc cấp Giấy thông hành quốc gia mẫu mới cho công dân vào Việt Nam du lịch

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Ngoại giao, Y tế, Công an, Quốc Phòng.
- Tổng cục Du lịch.

Về đề nghị của Bộ Ngoại giao (công văn số 605/BC /NG-LS-m ngày 31 tháng 7năm 2003), về kết quả trao đổi với Trung Quốc về Giấy thông hành quốc gia mẫu mới Trung Quốc cấp cho công dân đi du lịch Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý với các đề nghị của Bộ Ngoại giao tại công văn nêu trên. Giao Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai cụ thể.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự