TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 38129/CT-PC
V/v phổ biến, giáo dục pháp luật

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2016

Kính gửi:

- Các Phòng thuộc Văn phòng Cục thuế;

Thực hiện Kế hoạch s 233/KH-UBND ngày 30/12/2015 phổ biến, giáo dục Pháp luậttrên địa bàn6của Bộ Tài chính và kế hoạch 12533/CT-PC ngày 23/03/2016 của Cục thuế TP Hà Nội về việc phổ biến giáo dụcpháp luật năm 2016; Cục thuế TP Hà Nội thông báo:

1/ Một số văn bản quy phạm pháp luật Cục thuế TP Hà Nộinhận được từ 01/01/2016.

STT

Số VB

Trích yếu nội dung

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Ngày có hiệu lực

Nguồn tra cứu

1

91/2015/QH13

Bộ luật dân sự

24/11/2015

Quốc hội

01/01/2017

moj.gov.vn

2

92/2015/QH13

Bộ luật tố tụng dân sự

25/11/2015

Quốc hội

01/7/2016

moj.gov.vn

3

101/2015/QH13

Bộ luật tố tụng hình sự

27/11/2015

Quốc hội

01/7/2016

moj.gov.vn

4

85/2015/QH13

Luật bầu cử Đại biểu

25/6/2015

Quốc hội

01/9/2015

moj.gov.vn

5

NĐ 17/2016/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một sđiều nghị định 112/2013/NĐ-CP t trục xuất, biện pháp tm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phm pháp luật VN trong thời gian làm thủ tục trục xuất”

17/3/2016

Chính phủ

02/5/2016

moj.gov.vn

6

51/2015/NĐ-CP

Nghị định về cấp ý kiến pháp lý.

26/5/2015

Chính phủ

15/7/2015

moj.gov.vn

2/ Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lựctoàn bộ hoặc một phần:

- Ngày 28/01/2016 Bộ Tài chính có Quyết định số 212/QĐ-BTC công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặcmột phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2015 ban hành kèmtheo

- Ngày 02/6/2016 (Danh sách 2 đính kèm).

3/ Đề cương các văn bản luật từ ngày 01/01/2016.

Cục thuế TP Hà Nội giới thiệu đề cương các văn bản Luậttừ ngày 01/01/2016 đến nay bao gồm các văn bản luật sau:

- Luật dược;

- Luật tiếp cận thông tin;

- Luật điều ước quốc tế;

- Luật trẻ em;

- Luật báo chí;

- Pháp lệnh quản lý thị trường;

- Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

(Chi tiết đề cương các ế Hà Nội địa chỉ hn”).

Cục Thuế TP Hà Nội đề nghị các Phòng, các Chi cục Thuế:

1/ Thực hiện tuyên truyền phổ biến đến từng cán bộcông chức trong đơn vị các văn bản quy phạm pháp luật, đề cương các văn bản luậtvà phổ biến danh mục văn bản phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phầntrên nhằm nâng cao, mở rộng kiến thức cho CBCC và thực hiện tốt các quy định tại các văn bản này.

2/ PhòngTuyên truyền hỗ trợ đăng tải công văn này lên trang thông tin nội bộ Cục ThuếHà Nội để CBCC trong ngành biết và cập nhật.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để các Phòng thuộc Vănphòng Cục, các Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã biết và nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT; PC (2b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn