UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3814/UBND-VX
V/v kiểm tra đôn đốc thực hiện các Quy chế làm việc mẫu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2006

Kính gửi:

- Sở Nội vụ
- Sở Tư pháp
- Uỷ ban nhân dân các quận - huyện
- Uỷ ban nhân dân các phường - xã, thị trấn

Thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nướcgiai đoạn 2001 - 2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế làm việc mẫu của Uỷban nhân dân các cấp; Văn phòng Chính phủ có Công văn số 2362/VPCP-TH ngày 04tháng 5 năm 2006 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra,đôn đốc thực hiện các Quy chế làm việc mẫu; Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạonhư sau:

1. Căn cứ Quy chế làm việc mẫu của Uỷ ban nhân dân các cấpdo Thủ tướng Chính phủ ban hành, Uỷ ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã,thị trấn tiến hành rà soát, đối chiếu, cụ thể hóa Quy chế làm việc cho phù hợpvới Quy chế mẫu, phù hợp với tình hình thực tế, yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điềuhành của địa phương mình.

Nội dung Quy chế làm việc phải đề cao trách nhiệm cá nhân,chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đơn giản hóa các thủ tụchành chính, đề cao trách nhiệm phối hợp trong giải quyết công việc, nhằm mụctiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống hành chính Nhà nước,phục vụ nhân dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Tư pháprà soát lại dự thảo Quy chế làm việc đã trình Uỷ ban nhân dân thành phố để điềuchỉnh cho phù hợp với Quy chế mẫu trình Uỷ ban nhân dân thành phố quyết địnhban hành trong tháng 6 năm 2006, gửi Văn phòng Chính phủ để báo cáo Thủ tướngChính phủ theo quy định.

3. Giao Giám đốc Sở Nội vụ đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, tổnghợp tình hình xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân quận -huyện, phường - xã, thị trấn cho phù hợp với Quy chế mẫu và việc triển khaithực hiện các Quy chế làm việc đã ban hành. Từ nay cho đến hết tháng 7 năm2006, đảm bảo có 100% Uỷ ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn banhành xong Quy chế làm việc./.

CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải