BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3815/BCT-XNK
V/v tạm nhập tái xuất hàng hóa

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH sản phẩm công nghệ FPT
(Tầng 2, tòa nhà Zodiac, phố Duy Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội)

Trả lời công văn 131/2013/FTP /XNK-GP ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Công ty TNHH sản phẩm côngnghệ FPT về việc tạm nhập tái xuất điện thoại di động, Bộ Công Thương có ý kiếnnhư sau:

1. Đồng ý Công ty TNHH sản phẩm côngnghệ FPT được tạm nhập tái xuất 1.000 chiếc điện thoại di động HTC mới 100%,trị giá 189.200 USD (một trăm tám mươi chín ngàn hai trăm đô la Mỹ) theo cáchợp đồng đã ký (hợp đồng mua hàng số M13HTCS022 ký với Công ty HTC Corporation- Đài Loan, hợp đồng bán hàng số 02- 2013/FTP-Global ký với Công ty GlobalTelecommunication International Limited - Hồng Kông).

Cửa khẩu nhập hàng/ cửa khẩu xuấthàng: Sân bay quốc tế Nội Bài.

2. Toàn bộ số hàng tạm nhập phảiđược tái xuất.

3. Việc thanh toán tiền hàng thựchiện theo quy định về quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam.

4. Việc tạm nhập tái xuất hàng hóathực hiện theo các quy định hiện hành và chịu sự giám sát của hải quan cho tớikhi hàng thực xuất ra khỏi Việt Nam.

Văn bản có giá trị thực hiện đến 30tháng 6 năm 2013.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK, Lienbb

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Trần Tuấn Anh