Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 3816 TC/TCT
NGÀY 18 THÁNG 4 NĂM 2002 VỀ VIỆC MIỄN PHẠT CHẬM NỘP

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Bộ Tài chính nhận đượcCông văn số 45/XNK ngày 20/1/2002 của Công ty sản xuất - XNK lâm sản và hàngtiểu thủ công nghiệp về việc miễn phạt chậm nộp thuế đối với nguyên liệu nhậpkhẩu để sản xuất hàng xuất khẩu. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ; Thông tư số 172/1998/TT /BTC ngày22/12/1998 của Bộ Tài chính; Công văn số 489/CP-KTTH ngày 4/6/2001 của Chínhphủ, điểm 2.4 công văn số 8131 TC/TCT ngày 27/8/2001 của Bộ Tài chính: Bộ Tàichính đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo cơ quan Hải quan địa phương kiểm tra cụthể hồ sơ lô hàng nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu của Công tysản xuất - XNK lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp; nếu trong vòng 30 ngày kểtừ ngày phía nước ngoài thông báo huỷ hợp đồng, Công ty đã nộp hồ sơ thanhkhoản cho cơ quan Hải quan; Sau khi cơ quan Hải quan quyết toán xong số thuếphải nộp, Công ty đã nộp tiền thuế nợ đọng thì giải quyết miễn tiền phạt chậmnộp cho Công ty tương ứng với số tiền thuế đã nộp. Trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng được miễntiền phạt chậm nộp nhưng đã nộp vào ngân sách sẽ không được hoàn lại.

Bộ Tài chính có ý kiến để Tổng cục Hải quan được biết vàthực hiện.