BỘ TÀI CHÍNH
--------------

Số: 3817/BTC-TCHQ
V/v: Xem xét vi phạm hành chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2010

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Trong quá trình kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu phát sinh một số vấn đề Bộ Tài chính cần Báo cáo Thủ tướng Chính phủ:

1. Về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô chở tiền nhập khẩu

Trong những năm qua, chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với xe ôtô chở tiền nhập khẩu chưa rõ ràng dẫn đến việc áp mã số thuế suất thuế TTĐB chưa thống nhất giữa doanh nghiệp và Cơ quan Hải quan và trong nội bộ Cơ quan Hải quan.

Ngày 16/12/2005của Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 115/2005/TT-BTC mới xác định loại xe ôtô chở tiền chịu thuế TTĐB. Nhưng có hai cách hiểu khác nhau về quy định tại Thông tư này: một cách hiểu cho rằng xe chở tiền được áp dụng thuế suất thuế TTĐB tính theo chỗ ngồi của xe; cách hiểu khác lại cho rằng đối với xe chở tiền, không phân biệt số chỗ ngồi, tất cả đều tính theo thuế suất TTĐB của loại xe vừa chở người vừa chở hàng 16 - 24 chỗ ngồi. Không có thuế suất TTĐB cụ thể cho xe chở tiền, dẫn đến doanh nghiệp không khai thuế TTĐB của xe ô tô chở tiền và Cơ quan Hải quan cũng không có cơ sở rõ ràng để yêu cầu doanh nghiệp kê khai tại thời điểm làm thủ tục hải quan.

Bộ Tài chính có Công văn số 14995/BTC-TCHQ ngày26/10/2009hướng dẫn xe chở tiền chịu thuế suất thuế TTĐB là 15%. Trên cơ sở công văn số 14995/BTC-TCHQ , Cơ quan Hải quan mới ban hành Quyết định ấn định thuế đối với các doanh nghiệp nhập khẩu. Như vậy, việc các doanh nghiệp chưa khai, chưa nộp thuế TTĐB tại thời điểm làm thủ tục hải quan chưa thể coi là hành vi vi phạm.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị không xử phạt vi phạm hành chính và chưa thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp không cho doanh nghiệp thực hiện làm thủ tục Hải quan trong trường hợp này.

2. Về vấn đề vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện (Công ty Potmasco)

Công ty này nhập khẩu thiết bị tổng đài điện thoại. Sau khi đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu, lắp đặt, vận hành thiết bị, Công ty đã phát hiện tiền bản quyền, phí giấy phép của mặt hàng thiết bị tổng đài điện thoại nhập khẩu được cộng vào trị giá tính thuế hàng nhập khẩu và đã chủ động, tự giác chưa khai, nộp số thuế còn thiếu của phần trị giá tiền bản quyền, phí giấy phép chưa được cộng vào trị giá tính thuế trên 3 tỷ đồng vào Ngân sách nhà nước.

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

Có tình trạng khi làm thủ tục nhập khẩu thiết bị, Công ty chưa khai phí bản quyền là do, theo hợp đồng cung cấp thiết bị, việc thanh toán tiền bản quyền, phí giấy phép chỉ phát sinh sau khi thiết bị đã được lắp đặt vận hành, được nghiệm thu (tức là sau khi hàng hoá đã được thông quan).

Từ thực tế trên, Bộ Tài chính đề nghị không xử phạt vi phạm hành chính đối với việc chưa khai tiền bản quyền của Công ty tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa.

Việc xem xét không xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Potmasco vượt quá thẩm quyền của Bộ Tài chính theo quy định tại tiết c, khoản 6, điều 2 Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính) và theo khoản 3, Điều 111, Luật quản lý thuế quy định "Chính phủ quy định thẩm quyền, thủ tục miễn xử phạt". Do đó, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Bộ Tài chính xin trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và cho ý kiến chỉ đạo./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Công Nghiệp

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?