B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3817/TCT-KK
V/v xác định kỳ kê khai thuế GTGT

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2015.

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Phát triểnTP.H Chí Minh (HDBank)
(Đ/c: 25B
is Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM)

Trả lời công văn số 892/2015/CV-TGĐ đề ngày 04/09/2015của Ngân hàngTMCP phát triển TP.H Chí Minh (HDBank) vềviệc xácđịnh kỳkhaithuếGTGT, Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ, Điều 15 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị địnhquy định về thuế quy định:

“b) Khai thuế giá trị gia tăng theo quý

b.1) Đi tượng khai thuế GTGT theo quý

Khai thuế theo quý áp dụng đi với người nộp thuế giá trị giatăng có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trởxuống.

Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sảnxuất kinh doanh việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thìtừ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứtheo mức doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ12 tháng) để thực hiện khai thuếgiá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.

……

Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đốitượng khai thuế theo tháng hay khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.

Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc đi tượng khai thuế GTGT theo quý muốnchuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (theo Mu s 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thờihạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

b.2) Thời kỳ khai thuế theo quý

- Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được n định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm.Riêng chu kỳ n định đu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/10/2014 đến hếtngày 31/12/2016.”

Trường hợp Ngân hàng TMCP Phát triển TP.H Chí Minh (HDBank) có trụ sở chính tạiTP.Hồ Chí Minh kê khai, nộp thuế tại Cục Thuế TP.H Chí Minh và các đơn vị trực thuộc ởđịa phương cấp tỉnh khác kê khai, nộp thuế tại Cục Thuế quản lý trực tiếp nơiđơn vị đặt trụ sở. Ngân hàng TMCP Phát triển TP.H Chí Minh (HDBank) có đề xuất cho phép các đơn vị trong hệthống của HDBank trên toàn quốc được thống nhất kỳ kê khai và nộp thuế GTGTtheo tháng kể từ 01/01/2016 thì các đơn vị trực thuộc của HDBank thuộc đối tượngkhai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thực hiện gửithông báo (theo Mu số 07/GTGT ban hành kèmtheo Thông tư số 151/2014/TT-BTC ) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo hướngdẫn tại Điều 15 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Doanh nghiệp biết, liên hệ vớiCục Thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Vụ: CS; PC;
-
Lưu: VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí