BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Tạm nhập tái xuất
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng.
Thực hiện công văn số 748/TTg-KTTH ngày 27/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách phát triển kinh tế biên mậu và công văn số 124/VPCP-KTTH ngày 07/01/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc các địa điểm tái xuất hàng hóa ngoài lối mở Nà Lạn, tỉnh Cao Bằng, trường hợp hàng hóa đăng ký cửa khẩu xuất là lối mở Nà Lạn nhưng gặp vướng mắc không tái xuất được, trên cơ sở quyết định cho phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng làm thủ tục hải quan và thực hiện việc giám sát đối với hàng hóa tái xuất qua các địa điểm gồm: Pò Peo, Bí Hà, Kỷ Sộc, Bản Khoòng, Pác Ty và Nà Quân theo quyết định cho phép của UBND tỉnh Cao Bằng. Việc xác nhận thực xuất do Hải quan tại Nà Lạn thực hiện trên cơ sở Biên bản xác nhận của Hải quan giám sát tại các địa điểm tái xuất nói trên.
Tuy nhiên, do đặc thù về mặt hàng tạm nhập tái xuất và hệ thống giao thông tại địa bàn tỉnh Cao Bằng, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng khẩn trương xây dựng quy trình giám sát đặc thù đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất qua Nà Lạn nhưng có vướng mắc không tái xuất được, phải chuyển đến các địa điểm khác để xuất theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng; Quy trình giám sát phải được Tổng cục Hải quan phê duyệt trước khi ban hành, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh