CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 382/CP-CN
V/v bổ sung hợp đồng tư vấn giám sát dự án đường Xuyên Á

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2004

Kính gửi:

- Bộ Giao thông Vận tải
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Tài chính,
- Bộ Xây dựng
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải (công văn số 4000/GTVT-KHĐT ngày 10 tháng 09 năm 2003 và số 176/GTVT-KHĐT ngày 16 tháng 02 năm 2004) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 820 BKH/KTĐN ngày 04 tháng 4 năm 2003) về việc bổ sung hợp đồng tư vấn giám sát dự án đường Xuyên Á, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc bổ sung hợp đồng tư vấn giám sát thi công các hạng mục bổ sung dự án đường Xuyên Á, như đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản nêu trên.

2. Giao Bộ Giao thông Vận tải quyết định và chịu trách nhiệm về nội dung, giá trị bổ sung và thời gian của hợp đồng tư vấn giám sát bổ sung theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và thoả thuận của ta với ADB.

Yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tăng cường sử dụng tư vấn trong nước để tiết kiệm chi phí tư vấn giám sát của dự án.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng