TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 382/CT-TTHT
V/v: Thuế thu nhập doanh nghiệp

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

Công ty Cổ phần in sách giao khoa TP Hồ Chí Minh.
Đ/chỉ: số 240 Trần Bình Trọng, Phường 04, Quận 5.
Mã số thuế: 0303171300.

Trả lời văn bản số 83/CV-SAP ngày 22/12/2014 của Côngty về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN); Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định các khoản chi đượctrừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

“ Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điềunày, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt độngsản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theoquy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từnglần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanhtoán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiệntheo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

. . .”

Căn cứ Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Tiết e, Điểm 2.2 và Điểm 2.31 Khoản2, Điều 6, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫnhướng dẫn về thuế TNDN quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thunhập chịu thuế (áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014):

“ . . .”

“2.31. Các khoản chi không tương ứng với doanh thutính thuế, trừ các khoản chi sau:

. . .

- Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp chongười lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động;chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơsở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địchhọa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốttrong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động và nhữngkhoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêutrên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế củadoanh nghiệp.

Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thựchiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp được xác định bằng quỹ lương thực hiệntrong năm chia (:) 12 tháng. Quỹ lương thực hiện trong năm được quy định tại tiếtc, điểm 2.5, Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của BộTài chính.

. . .”.

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 củaBộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN),

Về nguyên tắc các khoản chi có tính chất phúc lợi nêutrên chi trực tiếp cho người lao động và gia đình người lao động được chi từ quỹphúc lợi của Công ty, nếu thiếu Công ty được tính vào chi phí được trừ khi xácđịnh thu nhập chịu thuế TNDN nhưng không quá 01 tháng lương bình quân thực tếthực hiện trong năm tính thuế của Công ty. Trường hợp Công ty chi các ngày lễtrong năm, chi tham quan nghỉ mát bằng tiền cho người lao động, thì Công ty cóQuyết định chi, chứng từ chi theo quy định và khoản thu nhập này phải tính vàothu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theođúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng Kiểm tra 3;
- Lưu: VT, TTHT.
4271-321288/2014 tttg

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga